Bai euskarari bai euskarari. zerbitzua eta lana euskaraz Premie Euskara-Planak

| eu | es |

Hilobira bultzaka, Joseba Intxaustiren artikulua

2023/09/01 sustatu.com -- Albiste originala ikusi

Duela bi aste hil zen Joseba IntxaustiJakin aldizkariko zuzendari izandakoa. Hari buruzko hil-oharrean artikulu bat aipatu genuen, gazte zela idatzi zuena, geuk bezala beste ohar batzuetan ere aipagai izan zena: Illobira bultzaka, euskarak bizirauteko behar zuen eredu eta jardunaz hausnarketa funtsezko bat, 1959. urtean idatzia. Besteak beste, Pruden Gartzia Euskaltzaindiko liburuzainak aipatu zuen berrargitalpena merezi zuela testuak. Horixe egin dugu, irudizko PDF-tik testu hutsera ekarrita hura. Ortografia originala errespetatu dugu.

ILLOBIRA BULTZAKA

—Guk euskera il? Gu euskera iltzen ari gerala? Nork esan dik iri orrelakorik? Esan, esan errez egiten dituk orrelako oiek: arrazoirik esicatzean kontuak...

Onelatsu erantzun zidan, amorru biziz, eztabaida bero batean, orain gutxi lagun batek. Gezurtxo batekin baretu nezaken nere eztabaida-laguna; baiña nik erantzun bear izn nion. Ba-dakit lantxo onek -lagun ori bezela- norbait baiño geiago zauritu dezakena; ixildu egingo aal naiz, ordea? Ez, euskerak bestela eskatzen duela uste baidut. Irakurle, adiskideki itz egin dezagun, Terenzio'ren ura beteko bada ere: Veritas odium parik.

Euskera illobira bultzatzen ari zaizkigu zenbait euskal-idazle, nai dan borondate onenarekin bada ere. Borondateak egiaren serbitzari izan bear du eta edozein ezbear zital erakarrl dezaiguke bere aurka dabillenean. Euskal-idazleok egin —eta egiten— ditugun burugabekeriak tamalgarriak dira benetan... Euskal-jauregia edertu ta bikaindu nai izan dugu, eta zeruraiño jaso dugu (goregi ez ote?); baiña barrua txukun eta garbi gorde dedin, biztanleak —euskaldunak— uxatu egin ditugu, eta jauregi dirdaitsua museo biurtzeko asmoa artu... Ez aal da au negargarria? Euskaldun guziontzat babes-leku zan eta sukalde epel izan ziteken jauregia, museo ixil eta otza biurtzera goaz oraiñarteko bideetatik. Euskera-jauregian ez dugu antxiñako irudi, arri, ezur eta abarrentzako ikusleku txukunik bear, ez; jauregi~kolkoa bizitzaz, lantegiz, laboratorioz, jakintzaz bete bear dugu: bizitza, bizitza bear da.

Izkuntza zer da? Lagunurkoari gure barnea erakusteko daukagun bide bat eta bideetan egokien eta errezena. Au ba-diteke perogruillukeri bat izatea; baiña, arren, ez dezagun aaztu. Ori da izkuntzaren leenen jomuga, ortarako sortua baita. Istoria-zear izkuntzak berezitu egin zaikigu. eta erri bakoitzak, eboluziñoa-lagun. bere erritasun ta berezitasunak sendotu dituenean, izkuntza ori beretu egin du: erritasun berezi ori itsatsi dio bere izkerari. Onegatik, izkuntzen jaiotegunean oinbeste eta ain garbi ez bazan ere, gaurko izkerak bi elburu ditu: gizonaren ideak adierazi ta erriaren nortasuna argitaratu. Baiña izkeren leenbiziko elburua gizonaren zerbitzari izatea da, gero erriarena.

Gaiñera, leenengo eginbear orri gaizki erantzuten badio, gizonak laga egingo du izkuntza, ta orduan ez da erritasuna agertuko duen izkerarik ere izango. Izkuntza bat gordetzeko, ez dago berak gizonari inguratzen dion praktikotasunari begiratzea bezelakorik, Beraz: IZKUNTZAK EZ DU BALIO ABSULUTURIK; berez ERLATIBUA DA. Izkuntza gordetzeko bere jasoiñak (praktikotasuna, kultura) sendotu ditzagun, ez erromantizismoz (aberzalekeriz?) argaldu ta beratu.

Premisa auei berez darie beste ondore au: EUSKERA KULTURAZ BAKARRIK SALBA DEZAKEGU, ez da beSte biderik. ta kulturak zer esan nai du emen? Kultura, bizitza-PraktikutaSuna da. literaturan bi talde bereizi ditzazkegu; gizon konkretuari begiratzen dion literatura-sailla, ta erritasuna sendotu naiez ari dana. Leenengo taldean jakintza-liburuak-eta dauzkagu: Deretxua, Mediziña, Filosofia ...; auek praktiku izan nai dute, gizonaren bearrak aseaz. Bigarrenean, berriz, literatura utsa sar dezakgu: ertia egin nai du onek, batez ere; baiña erri-nortasunaren seillua idazkietan ezarriaz, ez da gizonaren zerbitzari, erriarena baiño.

Jakintza-literaturak eguneroko gizonaren bearrak osatu nai ditu; literatura-sailla, ordea, edertasunari begira lilluratzen da. Ura praktikua da, au interesgabea, Eta ez dago zer esanik: gizonak, geroz ta geiago, Praktikutasuna nai du leenen.

ERRITAR EUSKAL LITERATURAK EZDU EUSKERA SALBATUKO, geienez ere pittin bat iraunaraziko du. (Ta au esatean, erriarentaet idatzi oi dan literatura uts ori esan nai dut). Zergatik? Gizartea praktikutasun ta mimetismu batek gobernatzen dutelako.

Praktikutasunak: egunean baiño egunean, gizartea kulturazaleago egiten ari da, baiña kultura ori euskeraz —ez dut oraindik ikasi esaten— erabilli aal ez badeza, gai oietzaz jardun nai duenean, derrior erderara jo bearko du. Medikua bere jakintzaz mintza nai danean, erderaz jardungo du, eta berdin abogadua, ingenierua, filosofilaria t.a. Erria ere berebat; zenbat ikasiago izan, erdera geiago bere ezpaiñetan, eta binbitartean euskera bazterturik ta mendiora bidean...

Mimetismuak: gizonak beti itxura onez jantzi nai du bere burua. Gizarte-beeko mailletan daudenek, erritarrek, goikoen —itxura onekoen— jokabideak segi nai dituzte. Izkuntzak, berriz, berez ez du izen on edo txarrik, ori mintzatzen dutenek ematen diote. Beraz goikoek —ikasiek eta aberatsek— erderaz itz egin badezate, ez diote oiek euskerari prestijiurik emango noski, ta azkenik erritarrek —kale ta baserritar— ere ejenplu ori jarraituko dute.

Onela, bada, kulturagabeko izkera illobira doa bear-bearrez; kultura sendo bat daukana, berriz, beti jeikiko da arro. Begira Canadá'ra: atzerritar denak beren izkuntza galdu ta inglesera artzen dute: baiña Prantzi'tik doazeneri etzaie ori gertatzen, kultura aberats bat duen prantzes-minori bat aurkitzen dutelako. Filipinas'en, berriz, ez da oraindik gaztelerazko kultura sendorik, ta inglesera geroa ta indartsuago doa... Kultura jori bat sortzen ez badugu, erri-literatura aberatsa izanarren, euskera il egingo zaigu. Lan egin dezagun goitik beera, ez dago beetik gora egiterik-eta.

Ta oraiñarterakoan zer egin dugu kultura-bide ontan? Ezerez, esango ote dut? Ezer gutxi beintzat bai, oso gutxi. Ta lan au nola egin da? Nere ustez -eta ez naiz bakarrik- gaizki, oso gaizki. Ez dut, au esatean, idatzi dan dena kondenatu nai, ez, joera berezi bat durten idazki batzuk baizik.

Euskal-idazleen artean, gazteongan batez ere, gertatu dena au da: kultura egiteko preparaziorik ez dugula. Ba-genekien euskera, ortan bear bada maixu giñan -maixutza ere erlatibua baita-, orregatik euskera, euskera ta euskera eman dugu. Besterik ezean zer egingo genuen, ba? Baiña au ezin ditekena da. Zenbait idazleok euskera puxka bat ikasi eta idazteko prest geundela uste izan dugu. Zer idatzi, ordea? Euskera? Onatx izkuntza~formalismua deitu izan dana. Formalismua, berriz, literaturan egin diteken pekaturik astunenetakoa da: esakera euskeragatik erabilli; izkuntza absolututasunez jantzi dugu orrela. Okerrena dana, irakurleek ere berdintsu pentsatzen dute: euskeraz irakurtzean, ez ditekela euskera ikasteko baiño izan, alegia. Aurreko batean ezagun batekin topo egin nuen, eta ni YAKIN'etzaz mintzatzean, onela galdetu zidan: "Ta zuen errebista ori EUSKERA IKASTEKO aal da?" Etzitzaion nunbait euskal-errebista batek bestetarako balio zuenlk nuruan sartzen.

Nola sortu dezakegu euskal-kultura au? Nolako euskera bear genuke lan ontarako? Ona emen koxka. Gaiak GAURKOAK eta euskera ERREZ-ERREZA. Zenbait euskal-liburu klasek idazle geiago dituzte irakurle baiño... Parregarria... Nere ustez, euskalzaleentzat idatzi oi da eta euskaldunok ez dugu ia euskal-kultura idazilerik: euskera, alor ontan, euskalzaleen monopoliua da. Euskalzale auek izkuntsa-sibarita batzuk baiño ez ditugu: berentzako bakarrik izango dan euskera aparteko bat nai dute. Ta "aparkokeri" onekin ez dago euskal-kulturarik eraikitzerik. Kultura egin nai badezagu, irakurleak ugaritu bear ditu gu leenen: ta au lortzeko euskera ERREZA bear da: erreza, erreza... Oraintsu euskal-idazle batekin nengoela, eskuar tean zeukan errebista batetzaz, irakurtzen zuen galdetu nion: "Ez, egia aitortuko diat —erantzun zidan—, ez baitiat ulertzen". Euskera ba-daki, ta idatzi ere ondo txukun egiten du; gaiñera karreraduna da, ta errebista arek eman zezaizkioken gaiak baiño goragokoak ere uler zitzazken, ta ala ere etzuen ulertzen "euskal-idazle" aiek ziotenik... Baiña etzan orretan bukatu; zirikatu naiez zera esan nion:

—Ezin ditekena duk ori. I euskaldun eta euskalzale, beste euskaldun askok batño euskera geiago dakikana, kulturaz ere or idazten dutenen parekoa, ta ala ere ez duk ulertzen? Beraz, idazle oiek ez ditek ongi idazten.

—Ez, gizona, ez. Oiek euskerazko kultura sortzen ari dituk eta euskera ori berria delako ez diat nik ulertzen —erantzun zidan oso serioki.

—Polita orixe: euskal-kultura egiten ari dituk eta euskaldunek ez dizkitek ulertzen. Ogeitamar —oinbeste?— irakurlek leitutzen duten lanak nola sortu zezakek euskal-kulturarik?

Ikusia dago, ez da aski idaztea kultura sortzeko, irakurleak bear dira orretarako erruz. Ba-dira gerorako lanean ari gerala esaten dutenak ere. Gerorako... emendik 150 urtera izango diran euskaldunentzat...! baiña orduan —binbitartean euskerazko kulturarik izan ez badugu— euskaldunik iaango aal da munduan? Orain, gere idazkiokin, irakurleak suspertu ta ugaritu ordez, urritu ta urrundu baditugu, emendik 150 urtera nun aurkituko ote ditugu irakurle oiek?

Oraingo edadekoekln ez daukagu zer egiñik: lendik euskalzale diranek ortan jarraituko dute; baiña euskera baztertu duten 40 edo 50 urtekoei ez diegu euskeraratzekorik eskatuko. Zertarako alperrik itz egin? Gazteongan dago euskeraren etorkiazuna, baiña, tamalgarria!, entzun idazle askok zer egiten diguten: euskaldun soillarentzat ULERGARRI EZ DAN EUSKERA EMAN. Ortik jarraitu nai badugu, ixildu gaitezen bein betiko, euskerari egungoko mesedea egingo baitiogu. Ixil gaitezen!

Guziori gertatu zaiguna da au: luzatu diogu euskal gazte jator eta borondate oneko bateri euskal-liburu kulturadun bat, eta bereala borondate on orrek pot egin du: berriro itzuli egin digu liburua. Zer gertatu zaio? Ez duela ezer ulertu, ta onelako liburu bat zertarako irakurri? Oiek ez dira berarentzat idatziak, euskal-kultura egiten ari baitira (!?) idazle oiek. Eta zenbat eta zenbat onelako... Orra or nola urritzen ditugun euskal-irakurle gazteak.

Kultura-praktikutasunak bakarrik salba dezake gure euskera, ta idazkera ulertezin eta nekezak nola emango ote dio praktikutasun ori iltzear daukagun izkuntzari?

Laburturik: kultura bear dugu; ontarako irakurle ugari bear ditugu, ta ez dago irakurleak ugaritzerik, zenbait idazleen euskera-bidez.

Ba-dakit zer eta nola egin bear genuken galdetzen duzuna; baiña ortarako ez da emen lekurik, ia beste batean...

Euskal-idazle: IXIL ZAITE, zure euskera odeitarrez, euskal-irakurleak urritu, ta gure izkuntzari semeak kentzen saiatu nai baduzu. Arren!!!

Intxausti'tar Joseba Ank. ofm.
Arantzazu'koa


Iruzkinak:

2023/09/01

https://www.hx-metalcasting.com/sand-casting-company

2023/09/04

This is a very inspiring article. I am very satisfied with your excellent
work. You provided very useful information. Keep working hard. Continue
writing a blog. Looking forward to reading your next article.먹튀검증 

2023/09/14

Your house is valueble for me. Thanks!?
[url=http://www.abathingapeofficial.com]a bathing ape[/url]

2023/09/14

very nice submit, i definitely love this website, keep on it
 ggdb outlet

2023/09/14

There is noticeably a bundle to find out about this. I assume you made sure
nice factors in options also.
 kyrie 8

2023/09/15

This actually answered my downside, thanks!
 bape

2023/09/15

After I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are
added- checkbox and now every time a remark is added I get 4 emails with
the same comment. Is there any means you possibly can remove me from that
service? Thanks!
 bape clothing

2023/09/15

The subsequent time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as
much as this one. I mean, I know it was my choice to learn, however I truly
thought youd have something attention-grabbing to say. All I hear is a
bunch of whining about something that you would repair when you werent too
busy on the lookout for attention.
 jordan shoes

2023/09/15

Whats up! I simply would like to give a huge thumbs up for the nice data
you could have right here on this post. I will likely be coming back to
your weblog for more soon.
 yeezy boost 350

2023/09/16

The subsequent time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as
much as this one. I mean, I know it was my option to learn, however I
really thought youd have something interesting to say. All I hear is a
bunch of whining about something that you possibly can repair if you werent
too busy in search of attention.
 supreme new york

2023/09/16

very good put up, i actually love this web site, carry on it
 off white clothing

2023/09/16

You made some first rate points there. I appeared on the web for the
problem and found most individuals will associate with along with your
website.
 kyrie shoes

2023/09/16

Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you Nevertheless I am
experiencing issue with ur rss . Don? know why Unable to subscribe to it.
Is there anyone getting equivalent rss problem? Anybody who is aware of
kindly respond. Thnkx
 off white jordan

2023/09/16

Spot on with this write-up, I really assume this web site needs rather more
consideration. I?l most likely be once more to learn way more, thanks for
that info.
 jordan outlet

2023/09/16

Spot on with this write-up, I actually think this web site wants much more
consideration. I?l in all probability be again to read much more, thanks
for that info.
 yeezy outlet

2023/09/16

you might have an incredible weblog here! would you wish to make some
invite posts on my weblog?
 off white t shirt

2023/09/17

After study just a few of the blog posts in your website now, and I really
like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site
record and will likely be checking back soon. Pls try my web page as well
and let me know what you think.
 off white nike

2023/09/17

Can I just say what a reduction to search out someone who actually is aware
of what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know the way
to carry a problem to gentle and make it important. More folks must learn
this and understand this facet of the story. I cant consider youre not more
fashionable since you undoubtedly have the gift.
 jordan outlet

2023/09/17

I found your weblog site on google and check a couple of of your early
posts. Proceed to maintain up the very good operate. I just additional up
your RSS feed to my MSN Information Reader. Seeking ahead to studying more
from you in a while!?
 supreme t shirt

2023/09/17

Would you be curious about exchanging links?
 pg 1

2023/09/17

Hi there! I just wish to give a huge thumbs up for the great information
you have here on this post. I shall be coming again to your weblog for more
soon.
 air jordan

2023/09/17

WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. ?
 off white nike

2023/09/18

This is the suitable weblog for anybody who needs to seek out out about
this topic. You realize so much its virtually exhausting to argue with you
(not that I really would need?aHa). You undoubtedly put a brand new spin on
a subject thats been written about for years. Nice stuff, simply great!
 off white clothing

2023/09/18

Would you be keen on exchanging links?
 off white outlet

2023/09/18

Hey! I just want to give an enormous thumbs up for the nice info you will
have right here on this post. I can be coming back to your blog for extra
soon.
 nike sb

2023/09/18

very nice submit, i certainly love this web site, carry on it
 kyrie irving shoes

2023/09/19

You made some first rate points there. I looked on the internet for the
problem and found most people will go together with with your website.
 off white clothing

2023/09/19

I discovered your weblog website on google and check just a few of your
early posts. Proceed to maintain up the very good operate. I just further
up your RSS feed to my MSN News Reader. In search of ahead to studying more
from you later on!?
 kd 14

2023/09/19

I? need to check with you here. Which is not one thing I normally do! I
take pleasure in studying a submit that can make people think.
Additionally, thanks for permitting me to comment!
 bape hoodie

2023/09/19

WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. ?
 goyard

2023/09/19

There is noticeably a bundle to find out about this. I assume you made
certain nice points in options also.
 yeezy outlet

2023/09/19

There are certainly a whole lot of details like that to take into
consideration. That could be a great point to carry up. I offer the ideas
above as basic inspiration however clearly there are questions just like
the one you bring up the place a very powerful factor might be working in
sincere good faith. I don?t know if greatest practices have emerged round
issues like that, but I am positive that your job is clearly identified as
a fair game. Each girls and boys really feel the influence of only a
second? pleasure, for the rest of their lives.
 jordan 1

2023/09/20

very nice publish, i definitely love this web site, carry on it
 bapesta

2023/09/20

A powerful share, I just given this onto a colleague who was doing a bit
analysis on this. And he actually purchased me breakfast because I
discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal
with! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I really feel
strongly about it and love studying more on this topic. If possible, as you
grow to be experience, would you mind updating your weblog with extra
particulars? It is extremely helpful for me. Massive thumb up for this
weblog put up!
 goyard outlet

2023/09/20

Your place is valueble for me. Thanks!?
 kyrie shoes

2023/09/20

That is the suitable blog for anybody who desires to seek out out about
this topic. You understand a lot its almost hard to argue with you (not
that I truly would want?aHa). You undoubtedly put a brand new spin on a
subject thats been written about for years. Great stuff, simply nice!
 gap yeezy

2023/09/20

Can I just say what a aid to find someone who really is aware of what
theyre talking about on the internet. You undoubtedly know how you can
convey a difficulty to mild and make it important. Extra people need to
learn this and perceive this aspect of the story. I cant imagine youre not
more in style since you positively have the gift.
 kyrie irving

2023/09/21

Aw, this was a very nice post. In concept I want to put in writing like
this additionally ?taking time and actual effort to make a very good
article?but what can I say?I procrastinate alot and on no account appear to
get one thing done.
 michael jordan shoes

2023/09/21

This website online can be a stroll-by for all the information you wished
about this and didn? know who to ask. Glimpse here, and also you?l
undoubtedly discover it.
 Golden Goose

2023/09/21

Spot on with this write-up, I truly think this web site wants much more
consideration. I?l most likely be once more to read rather more, thanks for
that info.
 golden goose
sneakers

2023/09/21

Your home is valueble for me. Thanks!?
 birkin bag

2023/09/22

Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good
to seek out somebody with some authentic thoughts on this subject. realy
thank you for starting this up. this website is something that is needed on
the net, someone with just a little originality. useful job for bringing
one thing new to the internet!
 kyrie shoes

2023/09/22

you have a fantastic blog right here! would you like to make some invite
posts on my blog?
 fear of god outlet

2023/09/22

I? have to check with you here. Which is not something I often do! I enjoy
reading a put up that may make folks think. Also, thanks for permitting me
to remark!
 golden goose outlet

2023/09/22

I found your blog site on google and examine just a few of your early
posts. Continue to maintain up the very good operate. I simply extra up
your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for ahead to reading more from
you later on!?
 off white x jordan 1

2023/09/22

Once I initially commented I clicked the -Notify me when new comments are
added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails
with the same comment. Is there any way you possibly can remove me from
that service? Thanks!
 kobe shoes

2023/09/22

This really answered my problem, thanks!
 palm angels hoodie

2023/09/22

I and also my friends were actually checking the great pointers located on
your site then immediately I got a horrible suspicion I never thanked you
for those tips. My women were definitely for that reason passionate to
learn them and already have undoubtedly been loving those things.
Appreciation for being considerably thoughtful and for deciding upon some
wonderful themes most people are really desirous to know about. Our honest
apologies for not saying thanks to you earlier.
 ggdb

2023/09/23

very nice post, i certainly love this website, keep on it
 off white

2023/09/23

Good day! I simply wish to give a huge thumbs up for the great info you
will have right here on this post. I can be coming again to your blog for
more soon.
 off white outlet

2023/09/23

I would like to get across my admiration for your kind-heartedness in
support of people that really want assistance with this one theme. Your
real dedication to passing the message throughout ended up being remarkably
valuable and has continually empowered folks like me to arrive at their
objectives. The warm and friendly facts signifies a whole lot a person like
me and still more to my office colleagues. Regards; from each one of us.
 golden goose cheap

2023/09/23

Your place is valueble for me. Thanks!?
 yeezy shoesatez euskara zerbitzua
Artez Euskara Zerbitzua Koop. E.
H: Luzarra, 10 - Deustu Bizkaia Euskal Herria
T: (34) 944 480 000 F: (34) 944 757 229
Kontaktua - Lege jakinarazpena
twitter Facebook
bfa spri Babesleak
XHTML 1.0 Transitional balidoa CSS Balidoa!