Bai euskarari bai euskarari. zerbitzua eta lana euskaraz Premie Euskara-Planak

| eu | es |

Hilobira bultzaka, Joseba Intxaustiren artikulua

2023/09/01 sustatu.com -- Albiste originala ikusi

Duela bi aste hil zen Joseba IntxaustiJakin aldizkariko zuzendari izandakoa. Hari buruzko hil-oharrean artikulu bat aipatu genuen, gazte zela idatzi zuena, geuk bezala beste ohar batzuetan ere aipagai izan zena: Illobira bultzaka, euskarak bizirauteko behar zuen eredu eta jardunaz hausnarketa funtsezko bat, 1959. urtean idatzia. Besteak beste, Pruden Gartzia Euskaltzaindiko liburuzainak aipatu zuen berrargitalpena merezi zuela testuak. Horixe egin dugu, irudizko PDF-tik testu hutsera ekarrita hura. Ortografia originala errespetatu dugu.

ILLOBIRA BULTZAKA

—Guk euskera il? Gu euskera iltzen ari gerala? Nork esan dik iri orrelakorik? Esan, esan errez egiten dituk orrelako oiek: arrazoirik esicatzean kontuak...

Onelatsu erantzun zidan, amorru biziz, eztabaida bero batean, orain gutxi lagun batek. Gezurtxo batekin baretu nezaken nere eztabaida-laguna; baiña nik erantzun bear izn nion. Ba-dakit lantxo onek -lagun ori bezela- norbait baiño geiago zauritu dezakena; ixildu egingo aal naiz, ordea? Ez, euskerak bestela eskatzen duela uste baidut. Irakurle, adiskideki itz egin dezagun, Terenzio'ren ura beteko bada ere: Veritas odium parik.

Euskera illobira bultzatzen ari zaizkigu zenbait euskal-idazle, nai dan borondate onenarekin bada ere. Borondateak egiaren serbitzari izan bear du eta edozein ezbear zital erakarrl dezaiguke bere aurka dabillenean. Euskal-idazleok egin —eta egiten— ditugun burugabekeriak tamalgarriak dira benetan... Euskal-jauregia edertu ta bikaindu nai izan dugu, eta zeruraiño jaso dugu (goregi ez ote?); baiña barrua txukun eta garbi gorde dedin, biztanleak —euskaldunak— uxatu egin ditugu, eta jauregi dirdaitsua museo biurtzeko asmoa artu... Ez aal da au negargarria? Euskaldun guziontzat babes-leku zan eta sukalde epel izan ziteken jauregia, museo ixil eta otza biurtzera goaz oraiñarteko bideetatik. Euskera-jauregian ez dugu antxiñako irudi, arri, ezur eta abarrentzako ikusleku txukunik bear, ez; jauregi~kolkoa bizitzaz, lantegiz, laboratorioz, jakintzaz bete bear dugu: bizitza, bizitza bear da.

Izkuntza zer da? Lagunurkoari gure barnea erakusteko daukagun bide bat eta bideetan egokien eta errezena. Au ba-diteke perogruillukeri bat izatea; baiña, arren, ez dezagun aaztu. Ori da izkuntzaren leenen jomuga, ortarako sortua baita. Istoria-zear izkuntzak berezitu egin zaikigu. eta erri bakoitzak, eboluziñoa-lagun. bere erritasun ta berezitasunak sendotu dituenean, izkuntza ori beretu egin du: erritasun berezi ori itsatsi dio bere izkerari. Onegatik, izkuntzen jaiotegunean oinbeste eta ain garbi ez bazan ere, gaurko izkerak bi elburu ditu: gizonaren ideak adierazi ta erriaren nortasuna argitaratu. Baiña izkeren leenbiziko elburua gizonaren zerbitzari izatea da, gero erriarena.

Gaiñera, leenengo eginbear orri gaizki erantzuten badio, gizonak laga egingo du izkuntza, ta orduan ez da erritasuna agertuko duen izkerarik ere izango. Izkuntza bat gordetzeko, ez dago berak gizonari inguratzen dion praktikotasunari begiratzea bezelakorik, Beraz: IZKUNTZAK EZ DU BALIO ABSULUTURIK; berez ERLATIBUA DA. Izkuntza gordetzeko bere jasoiñak (praktikotasuna, kultura) sendotu ditzagun, ez erromantizismoz (aberzalekeriz?) argaldu ta beratu.

Premisa auei berez darie beste ondore au: EUSKERA KULTURAZ BAKARRIK SALBA DEZAKEGU, ez da beSte biderik. ta kulturak zer esan nai du emen? Kultura, bizitza-PraktikutaSuna da. literaturan bi talde bereizi ditzazkegu; gizon konkretuari begiratzen dion literatura-sailla, ta erritasuna sendotu naiez ari dana. Leenengo taldean jakintza-liburuak-eta dauzkagu: Deretxua, Mediziña, Filosofia ...; auek praktiku izan nai dute, gizonaren bearrak aseaz. Bigarrenean, berriz, literatura utsa sar dezakgu: ertia egin nai du onek, batez ere; baiña erri-nortasunaren seillua idazkietan ezarriaz, ez da gizonaren zerbitzari, erriarena baiño.

Jakintza-literaturak eguneroko gizonaren bearrak osatu nai ditu; literatura-sailla, ordea, edertasunari begira lilluratzen da. Ura praktikua da, au interesgabea, Eta ez dago zer esanik: gizonak, geroz ta geiago, Praktikutasuna nai du leenen.

ERRITAR EUSKAL LITERATURAK EZDU EUSKERA SALBATUKO, geienez ere pittin bat iraunaraziko du. (Ta au esatean, erriarentaet idatzi oi dan literatura uts ori esan nai dut). Zergatik? Gizartea praktikutasun ta mimetismu batek gobernatzen dutelako.

Praktikutasunak: egunean baiño egunean, gizartea kulturazaleago egiten ari da, baiña kultura ori euskeraz —ez dut oraindik ikasi esaten— erabilli aal ez badeza, gai oietzaz jardun nai duenean, derrior erderara jo bearko du. Medikua bere jakintzaz mintza nai danean, erderaz jardungo du, eta berdin abogadua, ingenierua, filosofilaria t.a. Erria ere berebat; zenbat ikasiago izan, erdera geiago bere ezpaiñetan, eta binbitartean euskera bazterturik ta mendiora bidean...

Mimetismuak: gizonak beti itxura onez jantzi nai du bere burua. Gizarte-beeko mailletan daudenek, erritarrek, goikoen —itxura onekoen— jokabideak segi nai dituzte. Izkuntzak, berriz, berez ez du izen on edo txarrik, ori mintzatzen dutenek ematen diote. Beraz goikoek —ikasiek eta aberatsek— erderaz itz egin badezate, ez diote oiek euskerari prestijiurik emango noski, ta azkenik erritarrek —kale ta baserritar— ere ejenplu ori jarraituko dute.

Onela, bada, kulturagabeko izkera illobira doa bear-bearrez; kultura sendo bat daukana, berriz, beti jeikiko da arro. Begira Canadá'ra: atzerritar denak beren izkuntza galdu ta inglesera artzen dute: baiña Prantzi'tik doazeneri etzaie ori gertatzen, kultura aberats bat duen prantzes-minori bat aurkitzen dutelako. Filipinas'en, berriz, ez da oraindik gaztelerazko kultura sendorik, ta inglesera geroa ta indartsuago doa... Kultura jori bat sortzen ez badugu, erri-literatura aberatsa izanarren, euskera il egingo zaigu. Lan egin dezagun goitik beera, ez dago beetik gora egiterik-eta.

Ta oraiñarterakoan zer egin dugu kultura-bide ontan? Ezerez, esango ote dut? Ezer gutxi beintzat bai, oso gutxi. Ta lan au nola egin da? Nere ustez -eta ez naiz bakarrik- gaizki, oso gaizki. Ez dut, au esatean, idatzi dan dena kondenatu nai, ez, joera berezi bat durten idazki batzuk baizik.

Euskal-idazleen artean, gazteongan batez ere, gertatu dena au da: kultura egiteko preparaziorik ez dugula. Ba-genekien euskera, ortan bear bada maixu giñan -maixutza ere erlatibua baita-, orregatik euskera, euskera ta euskera eman dugu. Besterik ezean zer egingo genuen, ba? Baiña au ezin ditekena da. Zenbait idazleok euskera puxka bat ikasi eta idazteko prest geundela uste izan dugu. Zer idatzi, ordea? Euskera? Onatx izkuntza~formalismua deitu izan dana. Formalismua, berriz, literaturan egin diteken pekaturik astunenetakoa da: esakera euskeragatik erabilli; izkuntza absolututasunez jantzi dugu orrela. Okerrena dana, irakurleek ere berdintsu pentsatzen dute: euskeraz irakurtzean, ez ditekela euskera ikasteko baiño izan, alegia. Aurreko batean ezagun batekin topo egin nuen, eta ni YAKIN'etzaz mintzatzean, onela galdetu zidan: "Ta zuen errebista ori EUSKERA IKASTEKO aal da?" Etzitzaion nunbait euskal-errebista batek bestetarako balio zuenlk nuruan sartzen.

Nola sortu dezakegu euskal-kultura au? Nolako euskera bear genuke lan ontarako? Ona emen koxka. Gaiak GAURKOAK eta euskera ERREZ-ERREZA. Zenbait euskal-liburu klasek idazle geiago dituzte irakurle baiño... Parregarria... Nere ustez, euskalzaleentzat idatzi oi da eta euskaldunok ez dugu ia euskal-kultura idazilerik: euskera, alor ontan, euskalzaleen monopoliua da. Euskalzale auek izkuntsa-sibarita batzuk baiño ez ditugu: berentzako bakarrik izango dan euskera aparteko bat nai dute. Ta "aparkokeri" onekin ez dago euskal-kulturarik eraikitzerik. Kultura egin nai badezagu, irakurleak ugaritu bear ditu gu leenen: ta au lortzeko euskera ERREZA bear da: erreza, erreza... Oraintsu euskal-idazle batekin nengoela, eskuar tean zeukan errebista batetzaz, irakurtzen zuen galdetu nion: "Ez, egia aitortuko diat —erantzun zidan—, ez baitiat ulertzen". Euskera ba-daki, ta idatzi ere ondo txukun egiten du; gaiñera karreraduna da, ta errebista arek eman zezaizkioken gaiak baiño goragokoak ere uler zitzazken, ta ala ere etzuen ulertzen "euskal-idazle" aiek ziotenik... Baiña etzan orretan bukatu; zirikatu naiez zera esan nion:

—Ezin ditekena duk ori. I euskaldun eta euskalzale, beste euskaldun askok batño euskera geiago dakikana, kulturaz ere or idazten dutenen parekoa, ta ala ere ez duk ulertzen? Beraz, idazle oiek ez ditek ongi idazten.

—Ez, gizona, ez. Oiek euskerazko kultura sortzen ari dituk eta euskera ori berria delako ez diat nik ulertzen —erantzun zidan oso serioki.

—Polita orixe: euskal-kultura egiten ari dituk eta euskaldunek ez dizkitek ulertzen. Ogeitamar —oinbeste?— irakurlek leitutzen duten lanak nola sortu zezakek euskal-kulturarik?

Ikusia dago, ez da aski idaztea kultura sortzeko, irakurleak bear dira orretarako erruz. Ba-dira gerorako lanean ari gerala esaten dutenak ere. Gerorako... emendik 150 urtera izango diran euskaldunentzat...! baiña orduan —binbitartean euskerazko kulturarik izan ez badugu— euskaldunik iaango aal da munduan? Orain, gere idazkiokin, irakurleak suspertu ta ugaritu ordez, urritu ta urrundu baditugu, emendik 150 urtera nun aurkituko ote ditugu irakurle oiek?

Oraingo edadekoekln ez daukagu zer egiñik: lendik euskalzale diranek ortan jarraituko dute; baiña euskera baztertu duten 40 edo 50 urtekoei ez diegu euskeraratzekorik eskatuko. Zertarako alperrik itz egin? Gazteongan dago euskeraren etorkiazuna, baiña, tamalgarria!, entzun idazle askok zer egiten diguten: euskaldun soillarentzat ULERGARRI EZ DAN EUSKERA EMAN. Ortik jarraitu nai badugu, ixildu gaitezen bein betiko, euskerari egungoko mesedea egingo baitiogu. Ixil gaitezen!

Guziori gertatu zaiguna da au: luzatu diogu euskal gazte jator eta borondate oneko bateri euskal-liburu kulturadun bat, eta bereala borondate on orrek pot egin du: berriro itzuli egin digu liburua. Zer gertatu zaio? Ez duela ezer ulertu, ta onelako liburu bat zertarako irakurri? Oiek ez dira berarentzat idatziak, euskal-kultura egiten ari baitira (!?) idazle oiek. Eta zenbat eta zenbat onelako... Orra or nola urritzen ditugun euskal-irakurle gazteak.

Kultura-praktikutasunak bakarrik salba dezake gure euskera, ta idazkera ulertezin eta nekezak nola emango ote dio praktikutasun ori iltzear daukagun izkuntzari?

Laburturik: kultura bear dugu; ontarako irakurle ugari bear ditugu, ta ez dago irakurleak ugaritzerik, zenbait idazleen euskera-bidez.

Ba-dakit zer eta nola egin bear genuken galdetzen duzuna; baiña ortarako ez da emen lekurik, ia beste batean...

Euskal-idazle: IXIL ZAITE, zure euskera odeitarrez, euskal-irakurleak urritu, ta gure izkuntzari semeak kentzen saiatu nai baduzu. Arren!!!

Intxausti'tar Joseba Ank. ofm.
Arantzazu'koa


Iruzkinak:

2023/09/01

https://www.hx-metalcasting.com/sand-casting-company

2023/09/04

This is a very inspiring article. I am very satisfied with your excellent
work. You provided very useful information. Keep working hard. Continue
writing a blog. Looking forward to reading your next article.먹튀검증 

2023/09/14

Your house is valueble for me. Thanks!?
[url=http://www.abathingapeofficial.com]a bathing ape[/url]

2023/09/14

very nice submit, i definitely love this website, keep on it
 ggdb outlet

2023/09/14

There is noticeably a bundle to find out about this. I assume you made sure
nice factors in options also.
 kyrie 8

2023/09/15

This actually answered my downside, thanks!
 bape

2023/09/15

After I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are
added- checkbox and now every time a remark is added I get 4 emails with
the same comment. Is there any means you possibly can remove me from that
service? Thanks!
 bape clothing

2023/09/15

The subsequent time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as
much as this one. I mean, I know it was my choice to learn, however I truly
thought youd have something attention-grabbing to say. All I hear is a
bunch of whining about something that you would repair when you werent too
busy on the lookout for attention.
 jordan shoes

2023/09/15

Whats up! I simply would like to give a huge thumbs up for the nice data
you could have right here on this post. I will likely be coming back to
your weblog for more soon.
 yeezy boost 350

2023/09/16

The subsequent time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as
much as this one. I mean, I know it was my option to learn, however I
really thought youd have something interesting to say. All I hear is a
bunch of whining about something that you possibly can repair if you werent
too busy in search of attention.
 supreme new york

2023/09/16

very good put up, i actually love this web site, carry on it
 off white clothing

2023/09/16

You made some first rate points there. I appeared on the web for the
problem and found most individuals will associate with along with your
website.
 kyrie shoes

2023/09/16

Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you Nevertheless I am
experiencing issue with ur rss . Don? know why Unable to subscribe to it.
Is there anyone getting equivalent rss problem? Anybody who is aware of
kindly respond. Thnkx
 off white jordan

2023/09/16

Spot on with this write-up, I really assume this web site needs rather more
consideration. I?l most likely be once more to learn way more, thanks for
that info.
 jordan outlet

2023/09/16

Spot on with this write-up, I actually think this web site wants much more
consideration. I?l in all probability be again to read much more, thanks
for that info.
 yeezy outlet

2023/09/16

you might have an incredible weblog here! would you wish to make some
invite posts on my weblog?
 off white t shirt

2023/09/17

After study just a few of the blog posts in your website now, and I really
like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site
record and will likely be checking back soon. Pls try my web page as well
and let me know what you think.
 off white nike

2023/09/17

Can I just say what a reduction to search out someone who actually is aware
of what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know the way
to carry a problem to gentle and make it important. More folks must learn
this and understand this facet of the story. I cant consider youre not more
fashionable since you undoubtedly have the gift.
 jordan outlet

2023/09/17

I found your weblog site on google and check a couple of of your early
posts. Proceed to maintain up the very good operate. I just additional up
your RSS feed to my MSN Information Reader. Seeking ahead to studying more
from you in a while!?
 supreme t shirt

2023/09/17

Would you be curious about exchanging links?
 pg 1

2023/09/17

Hi there! I just wish to give a huge thumbs up for the great information
you have here on this post. I shall be coming again to your weblog for more
soon.
 air jordan

2023/09/17

WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. ?
 off white nike

2023/09/18

This is the suitable weblog for anybody who needs to seek out out about
this topic. You realize so much its virtually exhausting to argue with you
(not that I really would need?aHa). You undoubtedly put a brand new spin on
a subject thats been written about for years. Nice stuff, simply great!
 off white clothing

2023/09/18

Would you be keen on exchanging links?
 off white outlet

2023/09/18

Hey! I just want to give an enormous thumbs up for the nice info you will
have right here on this post. I can be coming back to your blog for extra
soon.
 nike sb

2023/09/18

very nice submit, i certainly love this web site, carry on it
 kyrie irving shoes

2023/09/19

You made some first rate points there. I looked on the internet for the
problem and found most people will go together with with your website.
 off white clothing

2023/09/19

I discovered your weblog website on google and check just a few of your
early posts. Proceed to maintain up the very good operate. I just further
up your RSS feed to my MSN News Reader. In search of ahead to studying more
from you later on!?
 kd 14

2023/09/19

I? need to check with you here. Which is not one thing I normally do! I
take pleasure in studying a submit that can make people think.
Additionally, thanks for permitting me to comment!
 bape hoodie

2023/09/19

WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. ?
 goyard

2023/09/19

There is noticeably a bundle to find out about this. I assume you made
certain nice points in options also.
 yeezy outlet

2023/09/19

There are certainly a whole lot of details like that to take into
consideration. That could be a great point to carry up. I offer the ideas
above as basic inspiration however clearly there are questions just like
the one you bring up the place a very powerful factor might be working in
sincere good faith. I don?t know if greatest practices have emerged round
issues like that, but I am positive that your job is clearly identified as
a fair game. Each girls and boys really feel the influence of only a
second? pleasure, for the rest of their lives.
 jordan 1

2023/09/20

very nice publish, i definitely love this web site, carry on it
 bapesta

2023/09/20

A powerful share, I just given this onto a colleague who was doing a bit
analysis on this. And he actually purchased me breakfast because I
discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal
with! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I really feel
strongly about it and love studying more on this topic. If possible, as you
grow to be experience, would you mind updating your weblog with extra
particulars? It is extremely helpful for me. Massive thumb up for this
weblog put up!
 goyard outlet

2023/09/20

Your place is valueble for me. Thanks!?
 kyrie shoes

2023/09/20

That is the suitable blog for anybody who desires to seek out out about
this topic. You understand a lot its almost hard to argue with you (not
that I truly would want?aHa). You undoubtedly put a brand new spin on a
subject thats been written about for years. Great stuff, simply nice!
 gap yeezy

2023/09/20

Can I just say what a aid to find someone who really is aware of what
theyre talking about on the internet. You undoubtedly know how you can
convey a difficulty to mild and make it important. Extra people need to
learn this and perceive this aspect of the story. I cant imagine youre not
more in style since you positively have the gift.
 kyrie irving

2023/09/21

Aw, this was a very nice post. In concept I want to put in writing like
this additionally ?taking time and actual effort to make a very good
article?but what can I say?I procrastinate alot and on no account appear to
get one thing done.
 michael jordan shoes

2023/09/21

This website online can be a stroll-by for all the information you wished
about this and didn? know who to ask. Glimpse here, and also you?l
undoubtedly discover it.
 Golden Goose

2023/09/21

Spot on with this write-up, I truly think this web site wants much more
consideration. I?l most likely be once more to read rather more, thanks for
that info.
 golden goose
sneakers

2023/09/21

Your home is valueble for me. Thanks!?
 birkin bag

2023/09/22

Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good
to seek out somebody with some authentic thoughts on this subject. realy
thank you for starting this up. this website is something that is needed on
the net, someone with just a little originality. useful job for bringing
one thing new to the internet!
 kyrie shoes

2023/09/22

you have a fantastic blog right here! would you like to make some invite
posts on my blog?
 fear of god outlet

2023/09/22

I? have to check with you here. Which is not something I often do! I enjoy
reading a put up that may make folks think. Also, thanks for permitting me
to remark!
 golden goose outlet

2023/09/22

I found your blog site on google and examine just a few of your early
posts. Continue to maintain up the very good operate. I simply extra up
your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for ahead to reading more from
you later on!?
 off white x jordan 1

2023/09/22

Once I initially commented I clicked the -Notify me when new comments are
added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails
with the same comment. Is there any way you possibly can remove me from
that service? Thanks!
 kobe shoes

2023/09/22

This really answered my problem, thanks!
 palm angels hoodie

2023/09/22

I and also my friends were actually checking the great pointers located on
your site then immediately I got a horrible suspicion I never thanked you
for those tips. My women were definitely for that reason passionate to
learn them and already have undoubtedly been loving those things.
Appreciation for being considerably thoughtful and for deciding upon some
wonderful themes most people are really desirous to know about. Our honest
apologies for not saying thanks to you earlier.
 ggdb

2023/09/23

very nice post, i certainly love this website, keep on it
 off white

2023/09/23

Good day! I simply wish to give a huge thumbs up for the great info you
will have right here on this post. I can be coming again to your blog for
more soon.
 off white outlet

2023/09/23

I would like to get across my admiration for your kind-heartedness in
support of people that really want assistance with this one theme. Your
real dedication to passing the message throughout ended up being remarkably
valuable and has continually empowered folks like me to arrive at their
objectives. The warm and friendly facts signifies a whole lot a person like
me and still more to my office colleagues. Regards; from each one of us.
 golden goose cheap

2023/09/23

Your place is valueble for me. Thanks!?
 yeezy shoes

2023/09/25

There are definitely loads of particulars like that to take into
consideration. That may be a great point to convey up. I offer the thoughts
above as basic inspiration however clearly there are questions like the one
you bring up the place the most important thing shall be working in honest
good faith. I don?t know if best practices have emerged round things like
that, but I am sure that your job is clearly recognized as a good game.
Both boys and girls really feel the impression of just a second? pleasure,
for the remainder of their lives.
 palm angels

2023/09/25

This web page is really a stroll-by way of for the entire data you wished
about this and didn? know who to ask. Glimpse here, and you?l positively
discover it.
 bape

2023/09/25

The subsequent time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as a
lot as this one. I mean, I do know it was my option to read, however I
actually thought youd have something attention-grabbing to say. All I hear
is a bunch of whining about something that you would fix if you happen to
werent too busy on the lookout for attention.
 yeezy 380

2023/09/26

This is the correct weblog for anyone who wants to seek out out about this
topic. You notice so much its virtually hard to argue with you (not that I
truly would need?aHa). You undoubtedly put a brand new spin on a topic
thats been written about for years. Nice stuff, just great!
 goyard handbags

2023/09/26

Once I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are
added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with
the same comment. Is there any approach you may remove me from that
service? Thanks!
 golden goose sneaker

2023/09/26

It? exhausting to find knowledgeable individuals on this matter, however
you sound like you understand what you?e talking about! Thanks
 off white clothing outlet

2023/09/26

I discovered your weblog site on google and check a number of of your early
posts. Proceed to keep up the excellent operate. I just extra up your RSS
feed to my MSN Information Reader. In search of ahead to studying extra
from you afterward!?
 off white outlet

2023/09/27

Aw, this was a very nice post. In idea I would like to put in writing like
this moreover ?taking time and actual effort to make a very good
article?but what can I say?I procrastinate alot and not at all appear to
get one thing done.
 jordan outlet

2023/09/27

Would you be all in favour of exchanging links?
 a bathing ape

2023/09/27

There may be noticeably a bundle to learn about this. I assume you made
sure nice factors in features also.
 goyard handbag

2023/09/27

WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. ?
 fear of god essentials
hoodie

2023/09/27

Would you be occupied with exchanging links?
 bape clothing

2023/09/28

It? onerous to search out knowledgeable folks on this topic, but you sound
like you know what you?e talking about! Thanks
 hermes belt

2023/09/28

very good post, i certainly love this website, carry on it
 hermes outlet

2023/09/28

Would you be excited about exchanging links?
 kyrie 6

2023/09/28

This site is mostly a walk-by means of for all of the info you wished about
this and didn? know who to ask. Glimpse here, and you?l positively discover
it.
 golden goose sneakers

2023/09/29

This actually answered my downside, thank you!
 Travis Scott Air Jordan

2023/09/29

This is the suitable blog for anybody who desires to find out about this
topic. You notice so much its almost laborious to argue with you (not that
I really would want?aHa). You positively put a new spin on a subject thats
been written about for years. Great stuff, simply nice!
 palm angels outlet

2023/09/29

It is best to take part in a contest for the most effective blogs on the
web. I will suggest this site!
 curry 9

2023/09/29

There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made sure
nice points in options also.
 supreme outlet

2023/09/29

You made some decent factors there. I regarded on the internet for the
issue and located most individuals will go together with together with your
website.
 goyard online store

2023/09/30

very nice put up, i definitely love this web site, keep on it
 supreme clothing

2023/09/30

Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice
to seek out anyone with some authentic thoughts on this subject. realy
thank you for beginning this up. this website is something that is wanted
on the web, someone with just a little originality. useful job for bringing
something new to the web!
 curry 8

2023/09/30

I found your blog web site on google and test just a few of your early
posts. Proceed to keep up the excellent operate. I simply further up your
RSS feed to my MSN News Reader. Looking for ahead to reading extra from you
later on!?
 bape

2023/10/01

You made some first rate factors there. I looked on the web for the
difficulty and found most individuals will go together with with your
website.
 yeezy outlet

2023/10/01

There may be noticeably a bundle to know about this. I assume you made sure
nice factors in features also.
 jordan outlet

2023/10/01

Howdy! I just would like to give a huge thumbs up for the good information
you have got right here on this post. I can be coming back to your blog for
more soon.
 yeezy outlet

2023/10/01

It? onerous to search out educated folks on this topic, however you sound
like you realize what you?e speaking about! Thanks
 golden goose sneakers

2023/10/01

Would you be fascinated with exchanging hyperlinks?
 off white hoodie

2023/10/02

This web page can be a walk-by for all the information you needed about
this and didn? know who to ask. Glimpse here, and you?l undoubtedly uncover
it.
 hermes

2023/10/02

I found your blog web site on google and check a number of of your early
posts. Proceed to keep up the superb operate. I just further up your RSS
feed to my MSN Information Reader. In search of forward to studying extra
from you afterward!?
 hermes outlet

2023/10/02

Can I just say what a relief to seek out someone who actually is aware of
what theyre speaking about on the internet. You definitely know how you can
deliver a problem to light and make it important. Extra people must learn
this and perceive this side of the story. I cant imagine youre not more
widespread because you definitely have the gift.
 jordan outlet

2023/10/02

After examine just a few of the blog posts in your web site now, and I
really like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark website
record and will be checking back soon. Pls try my website online as nicely
and let me know what you think.
 bathing ape

2023/10/03

After research a few of the blog posts on your web site now, and I really
like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list
and might be checking again soon. Pls check out my web site as well and let
me know what you think.
 bape hoodie

2023/10/03

It? laborious to find knowledgeable folks on this matter, but you sound
like you realize what you?e speaking about! Thanks
 air jordan

2023/10/04

very nice publish, i certainly love this web site, keep on it
 russell westbrook shoes

2023/10/04

Aw, this was a really nice post. In thought I want to put in writing like
this additionally ?taking time and precise effort to make a very good
article?however what can I say?I procrastinate alot and certainly not
appear to get something done.
 kd shoes

2023/10/04

very nice put up, i certainly love this web site, carry on it
 kevin durant shoes

2023/10/04

WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. ?
 yeezy outlet

2023/10/05

WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. ?
 giannis antetokounmpo
shoes

2023/10/06

This web site is known as a walk-via for the entire information you needed
about this and didn? know who to ask. Glimpse right here, and you?l
positively uncover it.
 travis scott jordan

2023/10/06

Can I just say what a aid to seek out someone who actually is aware of what
theyre speaking about on the internet. You positively know how you can
convey a difficulty to gentle and make it important. More people need to
learn this and understand this side of the story. I cant consider youre no
more popular since you positively have the gift.
 goyard bag

2023/10/06

After I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are
added- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with
the same comment. Is there any means you may remove me from that service?
Thanks!
 goyard bag

2023/10/08

I discovered your blog site on google and examine a number of of your early
posts. Continue to maintain up the superb operate. I simply additional up
your RSS feed to my MSN Information Reader. In search of forward to
studying more from you afterward!?
 fear of god outlet

2023/10/09

An interesting discussion is value comment. I think that it is best to
write extra on this matter, it might not be a taboo topic but generally
people are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers
 kyrie irving shoes

2023/10/09

It? onerous to find educated folks on this subject, however you sound like
you know what you?e speaking about! Thanks
 off white t shirt

2023/10/09

I together with my buddies appeared to be checking the excellent
information and facts on your site and the sudden I got a horrible
suspicion I had not expressed respect to the web blog owner for them. My
young boys came totally thrilled to study them and have very much been
loving those things. Appreciation for being well thoughtful and then for
making a decision on this sort of tremendous themes millions of individuals
are really wanting to discover. Our sincere regret for not expressing
appreciation to you sooner.
 golden goose store

2023/10/09

There are some interesting deadlines on this article but I don? know if I
see all of them center to heart. There is some validity but I will take
maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we
wish more! Added to FeedBurner as properly
 curry 6

2023/10/10

The subsequent time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as
a lot as this one. I imply, I do know it was my choice to learn, but I
really thought youd have something fascinating to say. All I hear is a
bunch of whining about one thing that you may repair if you werent too busy
in search of attention.
 hermes bag

2023/10/10

You made some first rate factors there. I seemed on the web for the
difficulty and found most people will go together with with your website.
 bape shirt

2023/10/10

Howdy! I just want to give an enormous thumbs up for the good data you have
right here on this post. I might be coming back to your blog for extra
soon.
 supreme

2023/10/11

Spot on with this write-up, I actually suppose this website needs much more
consideration. I?l in all probability be again to learn way more, thanks
for that info.
 supreme outlet

2023/10/11

It is best to take part in a contest for among the finest blogs on the web.
I will recommend this web site!
 jordan outlet

2023/10/11

It? laborious to seek out educated people on this subject, but you sound
like you recognize what you?e talking about! Thanks
 off white

2023/10/12

This really answered my drawback, thank you!
 bapesta

2023/10/13

An interesting discussion is value comment. I believe that you must write
more on this subject, it may not be a taboo topic but generally persons are
not enough to talk on such topics. To the next. Cheers
 supreme clothing

2023/10/14

I found your weblog website on google and examine just a few of your early
posts. Continue to maintain up the superb operate. I just further up your
RSS feed to my MSN Information Reader. In search of forward to studying
more from you afterward!?
 golden goose sneakers

2023/10/15

Can I just say what a aid to find somebody who truly is aware of what
theyre talking about on the internet. You positively know methods to bring
an issue to light and make it important. Extra people need to learn this
and understand this aspect of the story. I cant believe youre no more
fashionable because you definitely have the gift.
 jordan shoes

2023/10/16

I would like to convey my love for your kind-heartedness supporting those
people who absolutely need help on this one theme. Your very own commitment
to getting the solution all around appears to be rather significant and has
constantly allowed girls much like me to arrive at their targets. Your
informative guideline signifies much to me and additionally to my mates.
Thanks a lot; from all of us.
 golden goose sneakers sale

2023/10/16

You made some decent points there. I seemed on the web for the difficulty
and located most people will associate with with your website.
 goyard outlet

2023/10/16

I would like to voice my respect for your generosity in support of folks
who must have guidance on that theme. Your special commitment to passing
the message around came to be exceedingly valuable and have made many
people much like me to attain their ambitions. Your own invaluable
suggestions entails a whole lot a person like me and substantially more to
my fellow workers. Thanks a ton; from all of us.
 black golden goose

2023/10/17

very nice submit, i actually love this website, carry on it
 air jordan

2023/10/19

very good submit, i definitely love this website, keep on it
 kd13

2023/10/20

After study a couple of of the blog posts in your web site now, and I
really like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark web
site listing and will likely be checking back soon. Pls try my website as
nicely and let me know what you think.
 supreme new york

2023/10/23

An interesting discussion is worth comment. I think that you should write
more on this topic, it may not be a taboo topic but typically people are
not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers
 jordans

2023/10/24

After examine a couple of of the blog posts on your web site now, and I
truly like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site
checklist and can be checking back soon. Pls take a look at my website
online as well and let me know what you think.
 supreme new york

2023/10/25

Aw, this was a really nice post. In idea I wish to put in writing like this
additionally ?taking time and precise effort to make an excellent
article?but what can I say?I procrastinate alot and under no circumstances
seem to get one thing done.
 goyard

2023/10/25

Would you be inquisitive about exchanging hyperlinks?
 supreme t shirt

2023/10/28

Spot on with this write-up, I really assume this website needs rather more
consideration. I?l probably be again to read rather more, thanks for that
info.
 kobe

2023/10/28

You made some respectable factors there. I seemed on the internet for the
difficulty and found most people will associate with together with your
website.
 supreme clothing

2023/10/29

After study a few of the weblog posts on your web site now, and I actually
like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site record
and will likely be checking again soon. Pls check out my site as well and
let me know what you think.
 golden goose outlet

2023/10/30

Would you be occupied with exchanging links?
 curry 9

2023/10/31

It? onerous to search out knowledgeable people on this topic, however you
sound like you know what you?e talking about! Thanks
 palm angels

2023/11/01

Aw, this was a really nice post. In concept I want to put in writing like
this additionally ?taking time and precise effort to make a very good
article?but what can I say?I procrastinate alot and in no way seem to get
something done.
 supreme new york

2023/11/02

Good post. I learn one thing more challenging on different blogs everyday.
It is going to at all times be stimulating to read content material from
other writers and observe somewhat one thing from their store. I? want to
use some with the content material on my weblog whether or not you don?
mind. Natually I?l offer you a link in your internet blog. Thanks for
sharing.
 fear of god hoodie

2023/11/02

I found your weblog site on google and verify just a few of your early
posts. Proceed to keep up the superb operate. I simply further up your RSS
feed to my MSN News Reader. Seeking ahead to studying more from you in a
while!?
 jordan

2023/11/02

I am just commenting to make you know of the fine encounter my child gained
using your web page. She noticed a lot of things, which included what it is
like to possess a great teaching mindset to make other folks completely
fully grasp a number of impossible subject matter. You actually exceeded
our own desires. Many thanks for producing these productive, trusted,
edifying and also fun guidance on the topic to Mary.
 yeezy

2023/11/03

There are some interesting closing dates on this article but I don? know if
I see all of them heart to heart. There is some validity however I will
take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and
we want extra! Added to FeedBurner as nicely
 jordan shoes

2023/11/04

Spot on with this write-up, I actually assume this web site needs rather
more consideration. I?l in all probability be once more to learn far more,
thanks for that info.
 off white

2023/11/04

Aw, this was a very nice post. In concept I wish to put in writing like
this additionally ?taking time and precise effort to make a very good
article?but what can I say?I procrastinate alot and certainly not seem to
get one thing done.
 birkin bag

2023/11/05

This site can be a stroll-by means of for all the information you wished
about this and didn? know who to ask. Glimpse right here, and also you?l
positively uncover it.
 kyrie irving shoes

2023/11/07

Spot on with this write-up, I actually assume this website wants far more
consideration. I?l most likely be once more to learn way more, thanks for
that info.
 Travis Scott Jordan

2023/11/08

That is the right blog for anybody who needs to find out about this topic.
You notice so much its almost arduous to argue with you (not that I truly
would need?aHa). You undoubtedly put a new spin on a topic thats been
written about for years. Great stuff, simply great!
 fear of god essentials

2023/11/10

I as well as my pals ended up studying the good guides located on your web
site and instantly came up with an awful suspicion I had not thanked the
site owner for those techniques. Most of the young men are actually
absolutely excited to read them and have now surely been tapping into them.
Appreciation for simply being indeed kind and for settling on certain
wonderful information most people are really eager to be aware of. My
sincere apologies for not saying thanks to you sooner.
 palm angels hoodie

2023/11/13

I really wanted to make a quick note so as to thank you for all of the
fantastic instructions you are sharing here. My time consuming internet
research has finally been honored with high-quality ideas to write about
with my best friends. I would assume that most of us site visitors actually
are very much fortunate to dwell in a perfect network with so many
wonderful individuals with very beneficial concepts. I feel rather
fortunate to have used your entire weblog and look forward to plenty of
more fun times reading here. Thanks once again for a lot of things.
 jordan outlet

2023/11/14

I not to mention my guys have already been studying the great tips from
your website then quickly came up with a horrible suspicion I had not
thanked the website owner for those tips. The young men happened to be 
warmed to read all of them and now have definitely been taking pleasure in
these things. We appreciate you simply being quite helpful and also for
selecting these kinds of incredible subject matter most people are really
desirous to understand about. My personal sincere regret for not expressing
gratitude to sooner.
 off white outlet

2023/11/22

I want to express my passion for your kind-heartedness supporting men who
need help with this important field. Your very own commitment to passing
the message throughout came to be definitely informative and have 
encouraged professionals much like me to realize their targets. Your new
insightful report entails a lot a person like me and somewhat more to my
peers. Thank you; from each one of us.
 fear of god

2023/11/24

I together with my guys were found to be looking through the good
information from your site and then immediately came up with an awful
feeling I had not thanked the blog owner for those secrets. The women
appeared to be for this reason happy to see all of them and already have
without a doubt been enjoying those things. Appreciate your truly being
quite kind and also for figuring out this kind of brilliant topics millions
of individuals are really desperate to understand about. My very own honest
apologies for not saying thanks to you earlier.
 pg 1

2023/11/25

I simply needed to say thanks once more. I do not know the things that I
could possibly have undertaken without the type of strategies contributed
by you concerning such field. It previously was the traumatic circumstance
in my position, nevertheless taking a look at the very well-written
approach you resolved that made me to jump for delight. I will be grateful
for your work and thus expect you comprehend what a powerful job you are
always doing teaching men and women via your blog post. Probably you have
never met any of us.
 ggdb sneakers

2023/11/26

I together with my pals were actually looking through the nice helpful
hints located on the blog while then developed a terrible feeling I had not
expressed respect to the website owner for those tips. Most of the young
boys were certainly passionate to read them and already have truly been
using those things. Many thanks for really being well accommodating and for
finding such fabulous issues most people are really desperate to learn
about. Our honest apologies for not saying thanks to you sooner.
 off white shoes

2023/11/26

I definitely wanted to jot down a brief note to be able to thank you for
some of the fabulous steps you are showing on this site. My time-consuming
internet investigation has at the end of the day been rewarded with good
ideas to exchange with my family. I would suppose that we website visitors
are very much blessed to live in a notable site with so many perfect people
with helpful plans. I feel really privileged to have encountered the site
and look forward to some more excellent times reading here. Thank you once
more for a lot of things.
 kd 15

2023/11/27

I and my friends were actually reading through the great ideas on your web
page while instantly came up with a terrible suspicion I never thanked the
web site owner for those techniques. All the young men were definitely
consequently passionate to see all of them and already have honestly been
tapping into these things. Thanks for really being really considerate as
well as for picking out some good useful guides millions of individuals are
really desperate to be informed on. My very own sincere regret for not
saying thanks to earlier.
 kyrie 7

2023/11/28

I simply wanted to develop a quick message to be able to express gratitude
to you for some of the fantastic solutions you are writing on this site. My
time intensive internet look up has at the end been rewarded with reliable
facts and strategies to write about with my great friends. I would mention
that most of us website visitors are really endowed to dwell in a good
website with many awesome people with good things. I feel very much
grateful to have encountered your entire web site and look forward to so
many more amazing times reading here. Thanks once again for everything.
 chrome hearts outlet

2023/11/28

I must point out my passion for your kind-heartedness supporting visitors
who have the need for guidance on this one niche. Your real dedication to
passing the solution across had become exceedingly helpful and have in most
cases allowed professionals just like me to reach their targets. The
invaluable information can mean so much a person like me and substantially
more to my peers. Regards; from each one of us.
 yeezy

2023/12/03

I want to show my affection for your generosity in support of folks that
absolutely need help on the subject. Your very own commitment to getting
the solution around came to be especially powerful and has continuously
helped somebody just like me to arrive at their desired goals. The
important publication denotes much to me and further more to my peers.
Regards; from each one of us.
 yeezy

2023/12/06

I together with my pals were actually studying the nice points on the
website then suddenly developed a horrible suspicion I had not expressed
respect to the blog owner for those strategies. All of the men had been as
a consequence thrilled to study them and now have sincerely been taking
advantage of them. Thanks for turning out to be really thoughtful as well
as for pick out this kind of high-quality subject areas most people are
really needing to understand about. My personal sincere regret for not
expressing gratitude to sooner.
 supreme

2023/12/07

I and my friends have already been checking the best guides on your web
site while quickly came up with a terrible feeling I had not thanked the
website owner for them. Most of the guys ended up consequently joyful to
read them and have in effect really been making the most of these things.
We appreciate you simply being very thoughtful and also for getting
varieties of fantastic tips most people are really desperate to learn
about. Our own sincere apologies for not saying thanks to earlier.
 bape t shirt

2023/12/08

I and also my pals happened to be viewing the excellent solutions found on
the website while instantly came up with an awful feeling I never expressed
respect to the website owner for them. All the young boys happened to be
consequently glad to read them and have in truth been taking advantage of
these things. I appreciate you for being so thoughtful and also for
figuring out variety of awesome subject areas millions of individuals are
really eager to be informed on. My sincere regret for not expressing
appreciation to sooner.
 jordan 4

2023/12/08

I want to show my affection for your kindness supporting persons who
absolutely need guidance on the field. Your real dedication to passing the
solution across has been particularly informative and has continually made
some individuals much like me to attain their targets. The informative tips
and hints implies a lot a person like me and even more to my office
colleagues. Thanks a lot; from all of us.
 supreme clothing

2023/12/09

I wanted to write you that bit of observation in order to thank you very
much again on your fantastic advice you have documented on this site. It
was quite seriously open-handed with people like you to convey openly what
exactly numerous people might have distributed for an electronic book to
get some profit on their own, most notably seeing that you could possibly
have tried it in case you desired. Those creative ideas as well served as a
great way to know that some people have similar desire much like mine to
figure out more with reference to this problem. I am certain there are
numerous more enjoyable opportunities in the future for individuals who see
your site.
 fear of god outlet

2023/12/13

I would like to express my passion for your generosity for people who
really want assistance with this particular area. Your special dedication
to getting the solution all through appears to be extraordinarily
functional and have really made most people much like me to arrive at their
desired goals. This informative report denotes a lot to me and additionally
to my peers. Warm regards; from each one of us.
 off white jordan

2023/12/14

Thank you for your entire work on this web page. My daughter loves carrying
out investigations and it is easy to understand why. All of us learn all
concerning the compelling medium you produce invaluable ideas through the
blog and therefore recommend response from others on this topic then our
favorite daughter is in fact learning a great deal. Enjoy the remaining
portion of the year. You have been conducting a stunning job.
 kd shoes

2023/12/15

I want to voice my gratitude for your kind-heartedness for folks who really
need guidance on this field. Your personal dedication to passing the
message along appears to be wonderfully productive and has really allowed
employees like me to realize their targets. Your amazing informative key
points implies a lot a person like me and additionally to my peers. Thanks
a ton; from everyone of us.
 hermes handbags

2023/12/19

I simply wanted to jot down a remark in order to express gratitude to you
for all the great concepts you are showing at this site. My time intensive
internet search has at the end been compensated with incredibly good
content to talk about with my visitors. I would say that most of us site
visitors are definitely lucky to exist in a notable site with many
outstanding professionals with insightful things. I feel extremely lucky to
have come across the webpage and look forward to really more fun minutes
reading here. Thanks a lot once again for all the details.
 kevin durant shoes

2023/12/25

I want to show my affection for your generosity in support of people that
must have assistance with this important area. Your real commitment to
getting the message up and down has been surprisingly functional and has in
every case made individuals like me to realize their ambitions. The
insightful report means a lot to me and extremely more to my colleagues.
Regards; from each one of us.
 gap yeezy

2024/01/10

I definitely wanted to write a brief word in order to thank you for the
superb ways you are giving on this website. My extended internet
investigation has finally been rewarded with brilliant tips to talk about
with my friends and family. I would tell you that many of us website
visitors are very much fortunate to dwell in a fine site with very many
wonderful professionals with useful secrets. I feel quite grateful to have
used your site and look forward to so many more enjoyable times reading
here. Thank you again for all the details.
 kd 12 shoes

2024/01/11

I and my guys came looking at the best guides from your site while
unexpectedly I had a terrible feeling I had not expressed respect to the
blog owner for those strategies. These young men happened to be
consequently warmed to read through all of them and now have really been
enjoying those things. Many thanks for really being considerably kind as
well as for making a decision on some magnificent resources millions of
individuals are really eager to understand about. My honest regret for not
expressing appreciation to sooner.
 cheap curry shoes

2024/01/16

I and my guys have already been checking the best hints from your web site
and so then came up with an awful feeling I had not expressed respect to
the website owner for them. These women were definitely as a consequence
warmed to read all of them and have in truth been taking advantage of those
things. Appreciate your really being well helpful and also for having
varieties of terrific tips millions of individuals are really desperate to
be aware of. My honest apologies for not expressing gratitude to sooner.
 kyrie irving shoesatez euskara zerbitzua
Artez Euskara Zerbitzua Koop. E.
H: Luzarra, 10 - Deustu Bizkaia Euskal Herria
T: (34) 944 480 000 F: (34) 944 757 229
Kontaktua - Lege jakinarazpena
twitter Facebook
bfa spri Babesleak
XHTML 1.0 Transitional balidoa CSS Balidoa!