Bai euskarari bai euskarari. zerbitzua eta lana euskaraz Premie Euskara-Planak

| eu | es |

Gure euskalduntzearen datu adoregarriak

2022/11/16 sustatu.com -- Albiste originala ikusi

Ez dugu oraindik irabazi. Baina Hegoaldean irabazten ari gara. Ondo kostata, ezin egoera larriagotik gatozelako. Baina azken 60 urtean egin dugun lan gaitzari esker, etorkizuna gero eta euskaldunagoa datorkigu urtetik urtera. Beste kontu bat da Iparraldea. Eta Hegoaldean ere, batetik EAE eta Nafarroa Garaiko eremu ‘euskalduna’, eta bestetik Nafarroa Garaiko eremu ‘misto’ eta ‘ez-euskalduna’. Baina Hegoaldean irabazten ari gara. Eta ez bakarrik askoz hiztun gehiago irabazi dugulako azken 40 urtean (bikoiztu gara euskal hiztunak), baizik eta gure belaunaldi erdaldunduenen aldean (2021ean 50 urtetik gora dituztenak), belaunaldi gazteagoetan nabarmen hasten delako igotzen etxean euskara soilik darabilgunon kopurua. Bikoitza 10 urtetik beherakoen artean, baina oro har ere bai. Eta baita euskara ama/lehen hizkuntza dugunon kopurua % 15eraino jaitsi eta gero 2021ean 30 eta 44 urte bitartean dituztenen artean, belaunaldi gazteagoetan berriro hasten delako proportzio hori igotzen (%21,33 10-14 urte bitartekoen artean), eta hori delako etorkizuna. Estatistika orokorretan askoz pisu handiagoa dute 30 urtetik gorako belaunaldi erdaldunduenak, belaunaldi gehiago dira, belaunaldi ugarienak, Hegoaldeko 1950-1980 bitarteko hazkunde ekonomikoaren ondorio, baina hori ez da etorkizuna.

Hala ere maiz zabaltzen ditugu gure artean mezu etsigarriak: “Gaizki goaz. Ez dugu ezer asko lortu azken 60 urtean, egin dugun lan nekezarekin.” Joan den azaroaren 6an irakurri genezakeen halako beste artikulu etsigarri bat Berrian ere euskaldunok EAEn daramakegun ‘galbideaz’ (Erabileraren arazoa, Garikoitz Goikoetxea), 2021eko zentsuaren datu zenbaiten harira (Eustat - Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsuak - Euskara ?sarean?). Halako esaldi ernegagarriak bertan: “Gero eta gehiagok dakite euskaraz, baina gutxiagok erabiltzen dute etxean”. “1991n baino 400.000 herritar gehiagok dakite euskaraz […], baina etxeko hizkuntza euskara dutenak orduan baino 2.000 gutxiago dira”. “Antzeko argazkia eman zuen Euskal Herriko kaleko erabileraren neurketak […]: %13aren azpian trabatuta dago erabilera, 2000ko hamarkadan baino apalago, nahiz eta ordutik milaka herritarrek ikasi duten euskara.” “[E]uskara etxean jaso dutenak gero eta gutxiago dira. Argia da zentsua: 1991n, 432.000 herritarrek zuten euskara lehen hizkuntza […]; 2021ean, 391.000 herritarrek.”, “Egoera gordina da: esan nahi du, finean, euskaraz dakiten herritarrek proportzioan gutxiago egiten dutela euskaraz”. “Eremu euskaldunenetan […] jaitsi egin da ezagutza urteotan, eta erabilera maldan behera doa.” Inoren kemenak urtzeko adina adierazpen Euskaraldi berriaren atarian. Baina kontu bakoitzari begiratu behar zaio bere aldetik.

Badakigu estatistikek zernahi irakurketarako bide eman ohi dutela, eta beti hartu behar ditugu bere gatz puntuarekin. Baina zuzen irakurri behar dira eta ongi interpretatu, aurrera egiten asmatuko badugu, eta ez bakarrik aldez aurretik erabakitako mezu(ezkorr)ak zabaltzeko.

Euskaldunon kopuruak EAEn (eta antzera Nafarroa Garaiko eremu ‘euskaldunean’)

Hasteko, txikikeria pare bat. Edo ez hain. Ze, egia da EAEn 2021ean (ia) 400.000 herritar gehiagok dakigula euskaraz 1991n baino, populazioaren %43,31k, %26,28ren aldean, 17 puntu gehiago. Baina jakin behar da ere hori dela 40 urtean bikoiztea baino gehiago euskaldunon kopurua. 2021ean 936.812 euskaldun (oso edo) bide gara EAEn, 1991ko 543.617 eta 1981ko 448.156ren aldean, 488.656 gehiago, %109,04ko hazkundea. Euskaldun bakoitzak beste euskaldun bat baino gehiago eragin dugu 40 urtean. Eta bada zerbait. Mirari bat da. Hala diote munduan. Eta Eustaten oharrak dioen bezala: “Euskaldunen proportzioak 10-14 urtekoetan %90,5eko gehienekoa du, eta 70-74 urtekoetan eta 75 urte eta gehiagokoetan %22,1eko gutxienekoa. Oro har, adinak gora egin ahala, euskararen ezagutzak behera egiten du. Euskaldunen kopurua %70etik gorakoa da 30 urtetik beherako biztanleengan, eta proportzio horren azpira jaisten da pertsona adinduenen taldeetan.” Eta, bizitza lege, belaunaldi zahar ugarien erdaldunen horiek badoaz, eta belaunaldi berri (ia erabat) euskaldunak gatoz. Ia-euskaldunak ere kontuan, euskaraz ulertzen dugunak edo, EAEko populazio osoaren %62,4 bide gara. Batez beste EAEko biztanleen hirutik birekin egin genezake euskaraz ulertzen gaituelako segurantzan eta 10etik 8 baino gehiagorekin ere bai 35 urtez azpikoen artean (%81,04) ?ia guztiak azken etorkin uholdea salbu?. Eta ulertzen ez bagaituzte, hasi beharko dugu behingoz, gure hitzak gehiago ez itzultzen espainolera ahal dugun guztian. Ikasi dezatela behingoz! Intsumisio linguistikoa!

Noski alimaleko ugaritze horrek arazo berriak dakarzkigu. Dena ez da gari. Soilik eskola bidezko hiztun berrien gaitasuna ez da maiz beraiek ere nahi luketena, haien hizkuntza kalitate eta erabilera mailak ere ez nahi genituzkeenak. Ez da erraza halako hiztunen euskal fidelizazioa lortzea, euskaldun bihotzeko bihurtzea. Gizartean pauso berri eta gehiago eman behar ditugu. Arazoak ez zaizkigu amaitu. Ongi kudeatu beharko dugu azken urteotan iritsi zaigun (hirugarren) etorkin uholdea, oraindik areagotu dakigukeena. Gainditzen asmatu beharko dugu euskaldun bihotzekoon artean ere hainbatetan sortu nekea. Adoretu beharko ditugu belaunaldi gazteetako euskaldun bihotzekoak, ez dezaten etsi. Arazo berriek irtenbide berriak eskatzen dizkigute. Ez diogu orain guk ere espainolez ekingo, gure bizilaguna oraindik hasi ez delako euskara behar bezala erabiltzen. Baina, oxala EAEko eta Nafarroa Garaiko eremu ‘euskalduneko’ arazo berberak bagenitu egun Iparraldean ere edo Nafarroa Garaiko eremu ‘misto’ eta ‘ez-euskaldunean’, eta ez zoritxarrez orain dauzkagunak! Eta ziur orain arte ere egin ahalko zirela gauzak hobeto EAEn eta Nafarroa Garaiko iparraldean ere. Baina ez da gutxi egin duguna, mirakulua baita. Eta egin ditzagun gauzak are hobeto hemendik aurrera!

Etxeko erabileraz

Hasteko, esan, gutxigatik bada ere, ez dela egia ‘etxeko hizkuntza euskara dugunak 1991n baino 2.000 gutxiago garela’. Biztanleria osoa kontuan, 1991n baino 1.316 gehiago bide gara, Eustaten arabera (288.382 vs 287.066, %13,15 vs. %13,88). Beraz bere horretan ere ez da egia (osoa behintzat) “gehiagok dakigula euskaraz, baina gutxiagok egiten dugula etxean”. Nahiz estatistika orokorrei begira, etsigarria iruditu dakigukeen azken 30 urtean ‘batere’ ez hazi izana ‘etxeko erabilera’. Bosna urtekako datuak 1991tik 2021ra: %13,88 / %13,67 / %13,68 / %13,07 / %13,63 / %14,01 / %13,15. Datuak ordea, ondo irakurtzen asmatu behar dugu. Ze gauza bat da gizarte osoaren datuak batzea, eta beste bat berriro ikustea nola gatozen belaunaldi gazteak eta nola doazen helduak (ik. 1. eta 2. taulak).

Euskara etxean gutxien erabiltzen duen belaunaldia da 2021ean 55-59 urte bitartean dituena, 1962-1966 bitartean jaioa: %10,26, eta hortik gatoz. 2021ean 75 urte edo gehiago dituztenek ere (belaunaldi zahar euskaldunena) %12,83 baino ez. Tarteko belaunaldiek gero eta gutxiago %10,26 horretara bitarte. Hortik aurrera hasten da oso pixkanaka berriro igotzen etxeko erabilera. 1997-2001 bitartean jaioek, 2021ean 20 eta 24 urte bitarte dituztenen etxeko euskara hutseko erabilera %14,01era igotzen da, eta %21,25eraino ere bai (bikoitza) 2021ean 5-9 urte bitartekoen artean. 2-4 urtekoek gutxiago, %20,71 (belaunaldi etorkinak tarteko). Ez da nahi genukeen guztia, baina 10 puntu gehiago, %100 baino gehiago. Eta hortik gora joan behar dugu.

Eta etxean euskara (ere behintzat) badarabiltenak, nahiz espainolarekin batera, 50-54 urte edo gehiagokoen artean ez dira iristen %10era (gutxien %6,49 75 urte edo gehiagokoen artean). Gazteagoek hortik oso gora. %25,06 2021ean 5 eta 9 urte bitarte dituztenen artean, % 26,92 2-4 urtekoen artean. Belaunaldi zaharrenetan baino 4 aldiz gehiago. Badakigu hori ez dela soluzio magikoa, baina bada zerbait, soilik eskolan ikasten dutenen aldean. Euskara soilik izatea baino okerragoa da, baina espainol hutsa izatea baino infinituki hobea ere bai, geroa gero. Horrela, etxean euskara soilik edo euskara eta espainola darabilgunon proportzioa %47,63koa da 2-4 urte bitarteko belaunaldian (jadaneko espainola soilik darabilen % 45,62 baino gehiago lehenengo aldiz), % 46,31koa 5-9 urte bitartekoen artean (soilik espainola darabiltenen %49,14ren aldean). 75 urte baino gehiagokoen artean % 19,32. Eta 65-69 urte dituztenen artean %17,91n (gazteenak baino 2 aldi eta erdi gutxiago inguru). Belaunaldi zaharren hauetan %80koa da espainol soilaren erabilera etxean. Gauzak beraz ari ditugu pixkanaka aldatzen. Ez dugu oraindik irabazi. Baina irabazten ari gara, ondo kostata bada ere.

Ezin da etsigarriki esan beste gabe “Gero eta […] gutxiagok erabiltzen dute etxean”.

 1. taula:

EAEko urte 2ko eta gehiagoko biztanleak etxean hitz egindako hizkuntzaren eta adinaren arabera. 2021.

ETXEKO

HIZKUNTZA

2021

Bitartean

jaioak

Guztira

Euskara

Soilik %

Espainola

Soilik %

Euskara

eta

espainola%

Beste bat

%

Eusk. soilik

edo

eusk+esp.

%

Guztira

 

2.163.121

13,05

71,88

11,75

3,31

24,81

Guztira[1]

 

2.193.199

13,15

71,54

11,91

3,40

25,06

>=75

< = 1946

254.658

12,83

80,02

6,49

0,66

19,32

70-74

1947-51

119.651

11,73

80,8

6,64

0,83

18,37

65-69

1952-56

129.744

10,54

80,89

7,37

1,20

17,91

60-64

1957-61

154.439

10,56

79,49

8,46

1,50

19,01

55-59

1962-66

167.029

10,26

78,64

9,13

1,97

19,39

50-54

1967-71

171.271

10,95

77,13

9,14

2,79

20,09

45-49

1972-76

180.511

11,96

73,94

10,42

3,68

22,37

40-44

1977-81

172.178

13,15

70,12

11,93

4,81

25,08

35-39

1982-86

134.901

12,36

67,36

13,47

6,81

25,83

30-34

1987-91

109.565

11,84

69,19

12,12

6,85

23,96

25-29

1992-96

991.50

12,62

69,00

12,23

6,15

24,85

20-24

1997-01

100.368

14,01

68,22

13,53

4,24

27,54

15-19

2002-06

105.549

15,32

65,46

16,23

3,00

31,54

10-14

2007-11

109.239

18,78

56,86

20,95

3,41

39,73

5-9

2012-16

102.449

21,25

49,14

25,06

4,55

46,31

2-4

2017-19

52.419

20,71

45,62

26,92

6,75

47,63

Eustaten Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsuak - Euskara datu gordinetatik, proportzioak guk ekarriak.

Ondoko 2. taulan ikusi litezke bosna urtekako datu proportzioetan hiru belaunaldiren garapen datuak: 65-69 urte bitartekoena, 55-59 urte artekoena (2021ean etxean euskara gutxien erabiltzen dutenak), eta 2-4 urteko belaunaldi gazteenarena.

 1. taula:

EAEko >=2 urteko biztanleria, etxeko hizkuntzaren eta adinaren arabera 1991-2016 (+ 2021)

 

ZENTSU URTEA

1991

1996

2001

2006

2011

2016

2021

EUSKARA SOILIK

BATEZ BESTE

13,88

13,67

13,68

13,07

13,63

14,01

13,15

65-69 URTEKOAK

18,40

16,49

15,14

13,52

12,70

13,10

10,54

55-59 URTEKOAK

14,02

13,11

12,80

12,92

11,60

11,86

10,26

2-4 URTEKOAK

14,84

17,48

18,39

13,92

21,30

21,47

20,71

ESPAINOLA SOILIK

BATEZ BESTE

77,51

77,27

77,19

77,30

76,78

73,16

71,54

65-69 URTEKOAK

74,68

76,99

78,75

79,49

81,75

80,86

80,89

55-59 URTEKOAK

79,28

80,43

80,57

79,45

81,47

79,89

78,64

2-4 URTEKOAK

73,04

66,94

65,35

72,60

66,00

46,89

45,62

EUSKARA

eta

ESPAINOLA

BATEZ BESTE

8,1

8,53

8,43

8,54

7,50

9,99

11,91

65-69 URTEKOAK

6,32

5,84

5,40

5,93

4,59

5,16

7,37

55-59 URTEKOAK

5,99

5,57

5,89

6,64

5,75

6,69

9,13

2-4 URTEKOAK

11,68

15,17

15,54

12,38

11,18

26,33

26,92

BESTE BAT

BATEZ BESTE

0,51

0,53

0,70

1,10

2,08

2,85

3,40

65-69 URTEKOAK

0,60

0,68

0,70

1,06

0,96

0,88

1,20

55-59 URTEKOAK

0,71

0,89

0,74

0,99

1,18

1,55

1,97

2-4 URTEKOAK

0,40

0,42

0,72

1,13

1,53

5,31

6,75

EUSKARA soilik

eta

EUSKARA eta ESP.

BATEZ BESTE

21,97

22,2

22,11

21,61

21,13

23,40

25,06

65-69 URTEKOAK

24,72

22,33

20,54

19,45

17,29

18,26

17,91

55-59 URTEKOAK

20,01

18,68

18,69

19,56

17,35

18,56

19,39

2-4 URTEKOAK

26,52

32,64

33,93

26,3

32,48

47,80

47,63

Eustaten Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsuak - Euskara datu bankuko datu gordinetatik, proportzioak guk ekarriak.

Ama/lehen hizkuntza datuak

Antzeko eskalak erakusten dizkigute ama/lehen hizkuntza datuek ere (kasuan berrienak 2016koak, ez dira oraindik argitaratu 2021ekoak). Ez gaude ondo. Baina irabazten ari gara. Kostata, hori bai. Baina gure urte guztiotako ekinari esker. Belaunaldi erdaldunenak dira 1952 eta 1986 artean jaiotakoak, 2016an 30 eta 64 urte artean dituztenak (2021ean 35-69). Lehen hizkuntza euskara soilik dutenak %15,42 dira 1982-86 bitartean jaiotakoen artean, daturik okerrena. Hortik %21,33 igotzen da 2002-2006 bitartean jaiotakoen artean, 2016an 10-14 urte dituztenak (2021ean 15-19), nahiz berriro pixka bat jaisten den gazteagoen artean (etorkin belaunaldiak tarteko).

Ama/lehen hizkuntza euskara eta espainola biak dituztenak belaunaldi zaharrenetan ez dira %2 eta %3 bitarte, baina badira %17,03 ere 2016an 2-4 urte bitarte dituztenak (2021ean 7-9). Ez da panazea, baina badira aukera okerragoak. Azken batean, ama/lehen hizkuntza euskara soilik, edota euskara eta espainola, dutenen proportzioa %36,65ekoa da jada 2-4 urte bitarteko belaunaldian. Belaunaldi erdaldunenetan %20 inguru baino ez (datu okerrena %19,96 2016an 45-49 urte bitarte dituztenen artean ?2016an 50-54?) ?ik. 3. eta 4. taulak?.

Ezin da beste gabe etsigarri esan “[E]uskara etxean jaso dutenak gero eta gutxiago dira. Argia da zentsua”. Ez gaude nahi genukeen bezain ondo. Baina irabazten ari gara. Eta irabazi nahi badugu gogor ekin beharko diegu egunean eguneko erronkei.

 1. taula:

EAEko urte 2ko eta gehiagoko biztanleak etxean hitz egindako hizkuntzaren eta adinaren arabera. 2021.

AMA/LEHEN HIZKUNTZA

2016

Bitartean

jaioak

Guztira

Euskara

soilik

Espainola

soilik

Euskara

eta

espainola

Beste bat

Eusk. soilik

edo

eusk+esp

Guztira

 

2.122.895

18,29

71,34

5,98

4,39

24,27

Guztira 2021

 

2.193.199

17,83

69,94

7,01

5,21

24,84

>=75

< = 1941

221.538

22,33

72,98

2,26

2,43

24,6

70-74

1942-46

103.301

19,43

75,62

2,42

2,54

21,84

65-69

1947-51

125.281

19,28

75,55

2,63

2,54

21,91

60-64

1952-56

133.802

18,21

76,29

2,67

2,83

20,88

55-59

1957-61

157.293

17,91

76,23

2,97

2,88

20,88

50-54

1962-66

168.655

17,29

75,92

3,38

3,41

20,67

45-49

1967-71

172.096

16,24

75,66

3,72

4,38

19,96

40-44

1972-76

181.112

15,73

74,64

4,41

5,22

20,14

35-39

1977-81

171.777

15,52

72,25

5,40

6,84

20,91

30-34

1982-86

132.381

15,42

69,69

6,38

8,51

21,80

25-29

1987-91

104.643

16,45

67,16

8,01

8,38

24,46

20-24

1992-96

90.665

19,00

63,82

10,91

6,27

29,91

15-19

1997-01

92.108

21,03

60,62

13,80

4,56

34,83

10-14

2002-06

100.447

21,33

61,35

13,85

3,47

35,18

5-9

2007-11

106.547

20,86

62,07

13,80

3,27

34,65

2-4

2012-14

61.249

19,62

59,57

17,03

3,78

36,65

Eustaten Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsuak - Euskara datu gordinetatik, proportzioak guk ekarriak.

Ondoko 4. taulan ikusi litezke bosna urtekako datu proportzioetan hiru belaunaldiren garapen datuak: 65-69 urte bitartekoena, 55-59 urte artekoena (2021ean etxean euskara gutxien erabiltzen dutenak), eta 2-4 urteko belaunaldi gazteenarena.

 1. taula:

EAEko >=2 urteko biztanleria, ama-hizkuntzaren eta adinaren arabera 1991-2016 (+ 2021)

 

 

ZENTSU URTEA

1986

1991

1996

2001

2006

2011

2016

EUSKARA SOILIK

BATEZ BESTE

20,45

20,56

20,28

19,87

19,35

18,76

18,29

65-69 URTEKOAK

30,33

27,81

25,43

22,69

20,61

19,47

19,28

30-34 URTEKOAK

18,96

19,09

18,45

17,01

16,35

15,68

15,42

2-4 URTEKOAK

16,60

18,73

20,89

24,66

21,55

22,21

19,62

ESPAINOLA SOILIK

BATEZ BESTE

73,93

74,45

74,21

74,39

73,57

72,27

71,34

65-69 URTEKOAK

65,04

68,28

70,38

73,17

74,94

75,69

75,55

30-34 URTEKOAK

75,98

76,37

76,81

77,69

76,0

72,97

69,69

2-4 URTEKOAK

74,01

72,12

65,11

59,74

63,93

61,53

59,57

EUSKARA

eta

ESPAINOLA

BATEZ BESTE

3,89

3,5

3,87

3,97

4,43

5,18

5,98

65-69 URTEKOAK

2,89

2,32

2,04

1,88

1,94

2,28

2,63

30-34 URTEKOAK

2,74

2,87

3,2

3,44

4,21

5,22

6,38

2-4 URTEKOAK

8,9

8,59

13,44

14,47

12,48

14,16

17,03

BESTE BAT

BATEZ BESTE

1,75

1,49

1,64

1,78

2,65

3,78

4,39

65-69 URTEKOAK

1,73

1,59

2,15

2,25

2,51

2,56

2,54

30-34 URTEKOAK

2,32

1,67

1,54

1,86

3,44

6,12

8,51

2-4 URTEKOAK

0,49

0,56

0,56

1,14

2,04

2,10

3,78

EUSKARA soilik

eta

EUSKARA eta ESP.

BATEZ BESTE

24,33

24,05

24,15

23,84

23,78

23,94

24,27

65-69 URTEKOAK

33,23

30,13

27,47

24,58

22,54

21,75

21,91

30-34 URTEKOAK

21,70

21,96

21,65

20,44

20,56

20,91

21,80

2-4 URTEKOAK

25,5

27,32

34,33

39,12

34,03

36,37

36,65

Eustaten Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsuak - Euskara datu bankuko datu gordinetatik, proportzioak guk ekarriak.

Kaleko erabilera

Egia da kaleko erabileraren datu neurketa %13aren azpian dagoela trabatuta, “2000ko hamarkadan baino apalago, nahiz eta ordutik milaka herritarrek ikasi duten euskara”. Nik hala ere uste dut ‘kalea’ asko aldatu zaigula azken berrogei urtean. Oro har, gutxiago ibiltzen gara kalean. Kontua ere bada nor ohi dabilen kalean erabilera neurketa egiteko. Ze kalean ‘bereziki’ ibiltzen dira, oro har, erretiratuak, edota lanik egiten ez dutenak. Oro har, belaunaldi zaharrenak, gure artean ugarienak eta erdaldunduenak. Eta ‘bereziki’ ere, uste dut, hirugarren uholdeko etorkin berriak eta hauen ondorengoak, etxebizitza baldintza okerrenak dituztenak, artean gizartean ongi integratu gabeak eta familia ugarienak dituztenak. Hala balitz, ez da harritzekoa datu apalak biltzea kaleko erabileran, euskal gizarteak batez beste emango lituzkeenak baino okerragoak, eta batez ere belaunaldi gazteenek. Agian asmatu beharko genuke beste modurik erabilera neurketa egiteko. Ze, egia da soilik euskaldun bihotzekook egin ohi dugula euskaraz ahal dugun guztian. Baina nik urtean-urtean gero eta euskaldun bihotzeko gehiago topatzen dut EAEn nonahi. Ni ote naiz bakarra?

Gizarte erabat erdaldunduaren erabateko hizkuntza ordezkatzea ez da gertatu(ko) goizetik gauera. Ez 500 urte baino gehiagoko Espainiako inperioak, ez 40 urteko frankismo odoltsuak lortu zuten euskaldunokin amaitzea, nahiz erabat ahuldu gaituzten. Guk ere ez dugu gizarte osoaren erabilerari irauli(ko) urte batetik bestera. Baina euskaldun bihotzekook jarraitu behar dugu borrokan euskaldunontzako demokrazia linguistikoaren alde borrokan Euskal Herrian, eta hori ezin izan dugu Euskal Herritar guztiek euskaraz ere jakin (behar izan) dezaten arte. Eta Hegoaldean espainola ahalik eta gehien baztertu beharko dugu geure bizitzatik. Baita ere Ertzaintzarekin ari garenean, Iberdrolarekin edo auzoko dendari ia-euskaldunarekin. Demokrazian, jendaurreko zerbitzu guztiak nahi eta behar ditugu euskaraz (ere). Publikoak eta pribatuak. Lanekoak, merkataritzakoak, eta aisialdikoak. Gutxienez espainoldunek gure artean dituzten eskubideen maila berean. Bitartean ez dago demokraziarik guretzat. Ez noski, erakundeek langile euskara gabeak kontratatzen jarraitzen duten bitartean gurean. Ezta ere EAEko Hezkuntza Lege berriak euskalduntze sakonagoa bultzatzen ez badu, espainolari bidea zabaltzenago badio, gu entretenituak gauzkaten bitartean publikoa ala pribatuaren artean, publiko edo pribatu guztiak berdinak bailira. Ez, zeinahi epaile ziztrin espainol zale gauza denean euskaldunon eskubideen aurkako epaiak altxatzeko. Edo munduaren berri izateko, gure etsai zuzen zanpatzen gaituen espainola jo eta ke kontsumitzen (eta bultzatzen) jarraitzen badugu prentsan, irratian, telebistan, literaturan… Ingelesera jo beharrean, egungo munduko hizkuntza globalaren laguntzara. Ze ez. Ez zaigu komeni ingelesa baztertzea ‘inperialista’ delako, eta bitartean gu espainolari hauspo ematen gabiltzala.

Eremu euskaldunetako egoera

Egia da ‘eremu euskaldunetan’ gero eta espainol gehiago erabiltzen dela. Ez alferrik izan ditugu ondo aspaldi sartuak etxe bazterreneko zoko guztietaraino eskola espainolak, prentsa, irrati eta telebista espainolak, sukalde guztietan irrati eta telenobela espainol guztiak. Herri(txikien)etan ere maizenik izan nahi izaten dugu kapitalekoen antzeko, ez gutxiago. Beti beranduxeago bada ere. Eta herri(txiki)etako etxe bizitza berri merkeagoak erakargarriak dira noski kanpotarrentzako. Eta herri txikietako adinekoek ere maiz ditugu etorkin merkeagoak laguntzaile… Herri(txiki)ak ere ez dira gaur egun eremu isolatuak. Baina hortik esatera “Eremu euskaldunenetan […] erabilera maldan behera doa[la]”…, tarte bat bada…

Eremu euskaldunetako herri(txiki)etakoek ere eutsiko diote euskalduntasunari, beranduago bada ere, ikusten badute hiriburuetan euskaldunok irabazten ari garela. Hiriburuetan irabazten ez badugu, alferrik izango da.

Nola irabaziko dugu hiriburuetan? Hori dugu erronka nagusi euskaldun bihotzekook. Eta ez da samurra izango. Orain arte izan ez den bezala. Baina irabazten ari gara, eta soilik noiz eta nonahi exijituz eta praktikatuz gure euskaldun izateko eskubide eta baldintza demokratikoak ekingo dugu aurrera duintasunez. Goazen! Oraindik ere! Irabazten ari garelako…, orain arte egin dugun guztiari esker.

365 eguneko Euskaraldira! Demokrazia euskaldunontzako!

 

[1] Eustaten datuetan ere bada alderik. Bigarren ilara honetakoak hemendik: Euskal AEko biztanleria, lurralde-eremuen, lehen hizkuntzaren eta etxean hitz egiten den hizkuntzaren arabera. 2021.


Iruzkinak:

2022/11/17

หวยลาว
Welcome to play make you

2022/11/21

เว็บหวยไทย
Come on welcome tou room gg

2022/11/23

 Because mental fitness requires consistent exercise. According to Seitz,
"the most constant advise is to learn something new every day if you want
to be lewdle proactive about brain
health 

2022/11/29

หวยยี่กี
Welcome to play make you want money bag

2022/12/06

I as well as my guys came going through the good guides located on the blog
then before long came up with a terrible suspicion I had not thanked the
web blog owner for them. Most of the boys ended up so warmed to read
through them and have now surely been using these things. Appreciation for
being really kind and also for using this form of awesome issues millions
of individuals are really eager to be aware of. My very own sincere
apologies for not saying thanks to you sooner.
 jordan 12
[url=http://www.jordan12.us.com]jordan 12[/url]

2022/12/06

I and my friends ended up digesting the good solutions on your site and at
once came up with a terrible feeling I had not thanked the web blog owner
for those techniques. Those people happened to be excited to read through
all of them and have now definitely been making the most of them. I
appreciate you for indeed being very thoughtful and then for getting this
form of excellent subject matter millions of individuals are really wanting
to be informed on. Our sincere regret for not expressing appreciation to 
earlier.
 kd 15 [url=http://www.kd15.us]kd
15[/url]

2022/12/08

I simply wanted to type a quick note so as to thank you for the pleasant
guides you are showing at this website. My extended internet look up has
now been paid with beneficial facts to go over with my best friends. I
would claim that we visitors actually are unequivocally fortunate to live
in a superb place with so many special individuals with insightful points.
I feel really lucky to have come across your entire website and look
forward to tons of more cool minutes reading here. Thanks once again for a
lot of things.
 golden goose sneakers

2022/12/08

I as well as my buddies have been taking note of the good suggestions on
your site while unexpectedly developed a terrible suspicion I never
expressed respect to the website owner for those secrets. The people are
already certainly very interested to see them and already have without a
doubt been taking pleasure in these things. Thank you for genuinely quite
thoughtful and also for making a decision on such extraordinary ideas
millions of individuals are really wanting to know about. My very own
honest regret for not saying thanks to you earlier.
 kd 15

2022/12/08

Thanks for your entire labor on this site. Kim take interest in making time
for research and it is easy to understand why. My partner and i learn all
relating to the powerful ways you create both useful and interesting
guidelines by means of your website and in addition encourage participation
from people about this subject matter plus our favorite child is always
starting to learn a great deal. Have fun with the remaining portion of the
new year. You are doing a tremendous job.
 goyard online store

2022/12/15

เว็บหวยออนไลน์
Welcome join lottery money everyone

2022/12/21

เว็ปหวยออนไลน์
Online casino sites With every bet A complete

2022/12/22

หวยฮานอย
Including the best gambling sites Big slot else

2022/12/26

I and also my friends appeared to be checking the nice helpful hints found
on the website and unexpectedly came up with an awful feeling I never
expressed respect to the site owner for those tips. The boys had been
totally excited to learn all of them and have now truly been tapping into
these things. We appreciate you getting considerably kind as well as for
using varieties of helpful guides most people are really eager to
understand about. Our sincere apologies for not saying thanks to you
earlier.
 kd shoes

2022/12/26

I and my buddies happened to be looking at the nice advice on the website
and the sudden I had a terrible suspicion I had not thanked the blog owner
for those techniques. These people ended up certainly joyful to see all of
them and have now sincerely been enjoying those things. Many thanks for
turning out to be very helpful and also for picking these kinds of
high-quality useful guides most people are really desirous to be informed
on. My personal sincere regret for not expressing gratitude to sooner.
 hermes outlet online

2022/12/26

I want to voice my affection for your kindness supporting those people who
actually need help on that idea. Your personal commitment to passing the
message around turned out to be surprisingly invaluable and have
continually made professionals like me to attain their targets. Your
amazing interesting publication can mean so much to me and even further to
my office colleagues. Warm regards; from all of us.
 chrome hearts

2023/01/04

My wife and i have been so thankful that Jordan managed to conclude his web
research while using the precious recommendations he made through the site.
It is now and again perplexing to simply choose to be giving freely
information and facts others could have been selling. We realize we have
got the writer to appreciate for this. The illustrations you have made, the
easy blog menu, the relationships your site help instill - it is mostly
fabulous, and it is helping our son in addition to our family understand
this subject is enjoyable, which is certainly pretty important. Thanks for
the whole thing!
 retro jordans

2023/01/04

I in addition to my buddies have already been going through the good
solutions from the website while then got a terrible suspicion I had not
expressed respect to the web site owner for those tips. Most of the boys
came excited to read all of them and have in effect in fact been making
the most of them. I appreciate you for really being so considerate and also
for having variety of beneficial resources most people are really needing
to know about. My personal honest regret for not expressing appreciation to
 earlier.
 bape shoes

2023/01/06

หวยลาว
Welcome to funny slot promotions so hot and bonus good luck

2023/01/07

หวยฮานอย
the number top popular pay money good luck

2023/01/07

I together with my pals have been analyzing the best pointers on your web
site and then instantly came up with an awful feeling I never thanked the
blog owner for those secrets. These boys became consequently joyful to
study all of them and have in effect definitely been tapping into them.
Many thanks for indeed being very thoughtful as well as for getting this
kind of cool resources most people are really desirous to learn about. Our
own honest regret for not saying thanks to you earlier.
 bape

2023/01/09

เว็บไชโย
Websites premium promotions good lucky day

2023/01/12

I intended to draft you one little note so as to thank you so much again
for these nice tips you have shown on this page. It is quite generous of
people like you to make publicly exactly what a few individuals would have
offered for an e book in order to make some cash on their own, notably now
that you might well have tried it if you ever desired. These strategies
additionally worked as the easy way to be sure that some people have a
similar eagerness really like my very own to learn whole lot more around
this issue. Certainly there are many more fun instances up front for folks
who looked over your blog post.
 kawhi leonard shoes

2023/01/13

เว็บหวย
]Slot fun to promotion free credit za

2023/01/15

I have to point out my passion for your kind-heartedness for men who must
have help with the niche. Your very own commitment to getting the message
throughout appeared to be exceedingly beneficial and has all the time made
employees much like me to reach their objectives. Your new informative
tutorial signifies a whole lot to me and substantially more to my office
colleagues. Regards; from each one of us.
 golden goose sale

2023/01/16

Needed to create you a bit of observation to finally thank you very much as
before on your lovely opinions you have featured in this article. It has
been quite generous with people like you to deliver openly all that
numerous people could possibly have advertised for an electronic book to
make some profit for themselves, precisely considering that you might have
done it in case you decided. The tips also acted to become a fantastic way
to be aware that other people have a similar dreams much like mine to learn
much more in respect of this matter. I believe there are a lot more
pleasant instances ahead for people who check out your website.
 off white jordan 1

2023/01/16

I in addition to my guys have already been studying the nice suggestions
found on your web site and then at once I had a horrible suspicion I never
expressed respect to the web blog owner for those tips. My guys happened to
be absolutely very interested to learn them and have in effect clearly been
enjoying these things. Thanks for turning out to be quite considerate and
then for figuring out varieties of essential subject areas millions of
individuals are really eager to discover. My personal honest regret for not
saying thanks to you sooner.
 chrome hearts

2023/01/20

I just wanted to compose a small word so as to appreciate you for all of
the lovely tactics you are placing on this site. My incredibly long
internet lookup has now been compensated with good quality suggestions to
go over with my classmates and friends. I would assume that we site
visitors actually are extremely fortunate to exist in a useful network with
so many outstanding professionals with interesting tips and hints. I feel
quite lucky to have encountered your entire web pages and look forward to
plenty of more excellent moments reading here. Thanks a lot once more for
everything.
 supreme hoodie

2023/01/20

I wish to express my love for your generosity in support of those people
that absolutely need guidance on this important topic. Your personal
dedication to passing the solution up and down has been surprisingly
advantageous and have in every case made some individuals just like me to
achieve their endeavors. Your own insightful facts entails much a person
like me and extremely more to my office colleagues. Warm regards; from each
one of us.
 fear of god

2023/01/22

Thanks for every one of your effort on this web page. My daughter enjoys
doing internet research and it is easy to understand why. My partner and i
notice all relating to the dynamic form you offer vital tips and hints by
means of this blog and in addition welcome contribution from some others
about this theme while our favorite daughter is undoubtedly starting to
learn a whole lot. Take advantage of the rest of the year. You are always
performing a great job.
 supreme clothing

2023/01/22

Thanks a lot for giving everyone such a nice chance to read critical
reviews from this blog. It really is so ideal and jam-packed with a good
time for me personally and my office friends to visit your blog at the very
least thrice per week to see the fresh tips you have. Of course, we are
always amazed for the effective advice served by you. Selected 4 areas in
this posting are undeniably the very best we have all ever had.
 golden goose

2023/01/22

I wish to get across my affection for your kindness for persons who
actually need help with this particular situation. Your personal dedication
to getting the message around has been pretty powerful and have
specifically permitted girls much like me to reach their dreams. Your
amazing invaluable suggestions can mean a whole lot a person like me and
further more to my peers. Thanks a ton; from each one of us.
 supreme clothing

2023/01/22

I am glad for commenting to make you know of the great discovery our
daughter enjoyed viewing your site. She figured out such a lot of things,
including how it is like to have an amazing coaching nature to get other
folks without problems know just exactly a variety of extremely tough
issues. You undoubtedly did more than her expectations. Thanks for giving
the insightful, safe, educational and in addition cool thoughts on this
topic to Sandra.
 supreme new york

2023/01/25

Thank you so much for giving everyone such a memorable chance to read from
this web site. It is usually so pleasant and also stuffed with a great time
for me and my office peers to search your web site minimum thrice in a week
to study the newest guidance you have got. And definitely, we are at all
times amazed with your mind-boggling points you serve. Selected 3 points in
this article are rather the simplest we have had.
 off white

2023/01/25

I together with my pals happened to be reading through the best helpful
tips found on the website then instantly got an awful feeling I had not
thanked the web site owner for them. The women are already for that reason
joyful to read all of them and have in reality been having fun with those
things. I appreciate you for actually being simply considerate and for
going for this sort of fine tips most people are really eager to be aware
of. My very own honest apologies for not saying thanks to you sooner.
 kawhi leonard shoes

2023/07/02

RemoVideo Adjust is an industriousness specifically designed to sermon
issues with dejected or damaged video files, making it an expensive tool as
individuals coating such problems. Whether the videos in examine were
downloaded from the internet or recorded using digital devices, RemoVideo
Revamp has the capacity to touch up them without compromising their
supremacy or losing any segments. 
 
This utility offers a labour-saving and automated process, requiring just
three simple steps to teach the set right procedure. Users can closed the
video queue, click on the "Resurrect" button, opening the repaired video
using the integrated media player, and preclude it before they are
satisfied with the results. To make safe the safe keeping of the source
corrupted videos, RemoVideo Servicing operates in a read-only look,
employing an smart algorithm to reconstruct the files. Away utilizing
existing examples or repaired videos in the same appearance, the software
creates templates that can be effectively employed in days condition
processes. 
 
For those who are interested in giving this tool a hear, RemoVideo Repair
can be downloaded free of charge. Fully obey the relation provided at the
derriere of the page to access the most just out translation of the
program, along with the resultant clarification or snap for registration.
Once installed, users can start off the relevancy and open testing its
capabilities. 
 
 
crack ass	

2023/07/02

RemoVideo Fixing up is an application specifically designed to address
issues with crushed or damaged video files, making it an invaluable
mechanism instead of individuals overlay such problems. Whether the videos
in question were downloaded from the internet or recorded using digital
devices, RemoVideo Revamp has the skill to touch up them without
compromising their importance or losing any segments. 
 
This utility offers a labour-saving and automated course of action,
requiring no greater than three severe steps to tenderfoot the set right
procedure. Users can select the video chronologize, click on the "Renovate"
button, opening the repaired video using the integrated media actress, and
save it before they are satisfied with the results. To ensure the safeness
of the native corrupted videos, RemoVideo Servicing operates in a read-only
form, employing an intelligent algorithm to reconstruct the files. Beside
utilizing existing examples or repaired videos in the anyhow appearance,
the software creates templates that can be effectively employed in future
repair processes. 
 
Seeking those who are interested in giving this contrivance a hear,
RemoVideo Restore can be downloaded free of charge. Plainly adhere to the
relation provided at the bottom of the time to access the most just out
side of the program, along with the unavoidable timbre or crevice in favour
of registration. At one go installed, users can originate the relevancy and
open testing its capabilities. 
 
 
crack keys	

2023/07/03

RemoVideo Renewal is an industriousness specifically designed to discourse
issues with broken or damaged video files, making it an costly aid for
individuals coating such problems. Whether the videos in call in were
downloaded from the internet or recorded using digital devices, RemoVideo
Revamp has the ability to restore them without compromising their je sais
quoi or losing any segments. 
 
This utility offers a modernistic and automated process, requiring just
three severe steps to initiate the renewal procedure. Users can select the
video enter, click on the "Rehabilitate" button, private showing the
repaired video using the integrated media player, and lay it before they
are satisfied with the results. To protect the safeness of the source
corrupted videos, RemoVideo Repair operates in a read-only look, employing
an alert algorithm to reconstruct the files. Around utilizing existing
examples or repaired videos in the done make-up, the software creates
templates that can be effectively employed in days condition processes. 
 
Seeking those who are interested in giving this contrivance a try,
RemoVideo Restore can be downloaded free of charge. Fully follow the join
provided at the in truth of the page to access the most new kind of the
program, along with the unavoidable timbre or crack after registration. In
the good old days installed, users can originate the bearing and commence
testing its capabilities. 
 
 
bi crack	

2023/07/03

QuarkXPress 19.2.55820 Fissure is a chief make sucker that fully supports
Colour fonts in SVG, SBIX, and COLR formats. Concordat the functionality of
Burgee b device Fonts opens late avenues of creativity. The application
holds noteworthy value globally, given its rich purchaser rating, making it
first of all useful payment professionals. 
 
QuarkXPress 19.2.55820 Cleft + Validate Guide Free Download 2023]
The downloading prepare for QuarkXPress is fundamental and should in the
best of circumstances be performed from select websites. After all, a
conventional misstep involves downloading it from inauthentic sites,
resulting in the solicitation not operating as expected. The QuarkXPress
activation code, which contains apt relevance details, is of utmost
importance. 
 
The software cannot handle effectively without its activation code. Until
now, some users take care of to circumvent this sine qua non through
hacking the system and using it without the fated QuarkXPress keygen 2023.
Significantly, QuarkXPress 2023 marks a latest bustle milestone repayment
for digital publishing respecting graphic designers, facilitating the start
of standard advertisements, deplaning pages, microsites, and more with
enhanced efficiency. 
 
 
crack time	

2023/07/04

QuarkXPress 19.2.55820 Break is a chief outline gimmick that fully supports
Disguise fonts in SVG, SBIX, and COLR formats. Accord the functionality of
Dye a flag Fonts opens late avenues of creativity. The appeal holds
eloquent value globally, given its high-priced owner rating, making it
especially profitable payment professionals. 
 
QuarkXPress 19.2.55820 Cleft + Entitle Key Let go Download 2023]
The downloading make fitted QuarkXPress is principal and should ideally be
performed from superior websites. Anyhow, a common mistake involves
downloading it from inauthentic sites, resulting in the effort not
operating as expected. The QuarkXPress activation code, which contains
pertinent effort details, is of utmost importance. 
 
The software cannot handle effectively without its activation code. Up to
this time, some users control to avoid this precondition through hacking
the system and using it without the fated QuarkXPress keygen 2023.
Significantly, QuarkXPress 2023 marks a unfamiliar trade milestone in
behalf of digital publishing to well-defined designers, facilitating the
creation of yardstick advertisements, deplaning pages, microsites, and more
with enhanced efficiency. 
 
 
bit crack	

2023/07/05

BS.Player Pro 3.18.243 is a widely acclimated to, feature-laden media
trouper that offers a seamless experience for the sake of viewing movies
and videos. The driving soldiers behind its stylishness lies in its
intuitive interface and advanced functionalities. BS.Player Pro enables the
playing of a mixed spread of media types, such as films, music, DVDs, TV
channels, teletext, broadcast broadcasts, and podcasts. 
 
The cracked form of BS.Player Pro 3.18.243 provides a perpetual sanction
key, guaranteeing constant access to all its features without restrictions.
This unchangeable and high-performing media jock supports formats like HD,
DVD, and AVCHD videos. It also offers capabilities to effluence live videos
from the интернет and effortlessly access YouTube videos. 
 
A standout angle of BS.Player Pro is its gala to automatically fetch
missing codecs during the installation course of action, thereby ensuring a
flush playback participation across all video formats. This media player
frequently updates its features to insure top-notch display and widespread
compatibility. It placid supports lone video formats not typically
recognized by other players. 
 
 
 
mega crack	

2023/07/06

Grass Valley Edius Pro 10 Keygen is a software solution designed to smooth
shoot formation on your PC, gift a rank of serviceable functions. In the
past, video editing acclimatized to be a complex struggle, but once in a
blue moon there are divers video editing software options that streamline
the process. With EDIUS Pro Sated Download, you gain the capability faculty
to helve multiple resolutions, absolute tracks, and charge out of real-time
editing capabilities, allowing you to edit anything, anywhere. EDIUS Pro
explanation serves as an rare medium in behalf of finalizing broadcast
gossip, newsmagazine soothe, studio applications, documentaries, and
corporate video content. 
 
Stool-pigeon Valley Edius Pro 2023 Crack presents a comprehensive, immoral,
and explicit icon manipulation toolset. It is well-equipped to have modern
standards, supporting barely all prevailing formats. Users have the
alternative to go out the premium features on the eve of deciding to
upgrade into the complete experience. In this Pro account, Stoolie Valley
has included numerous required features in its latest update, ensuring your
videos draw a skilful finish. Relaxation assured, these features obtain
been designed alongside a friends with cosmopolitan affair and expertness
in the field. 
 


crack beats	

2023/09/14

I am usually to running a blog and i really admire your content. The
article has really peaks my interest. I am going to bookmark your web site
and hold checking for brand spanking new information.
 yeezy boost 350

2023/09/15

Can I simply say what a relief to seek out someone who really is aware of
what theyre talking about on the internet. You definitely know the best way
to convey a difficulty to gentle and make it important. Extra individuals
must learn this and understand this facet of the story. I cant imagine
youre no more common because you positively have the gift.
 jordan shoes

2023/09/17

After examine just a few of the blog posts on your website now, and I truly
like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site record
and shall be checking back soon. Pls try my site as well and let me know
what you think.
 palm angels hoodie

2023/09/17

Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre
talking about on the internet. You positively know learn how to carry an
issue to gentle and make it important. More people need to read this and
perceive this side of the story. I cant believe youre not more well-liked
since you undoubtedly have the gift.
 golden goose

2023/09/18

Nice post. I learn one thing more challenging on completely different blogs
everyday. It can at all times be stimulating to learn content from
different writers and follow slightly something from their store. I? want
to use some with the content on my weblog whether you don? mind. Natually
I?l offer you a link in your net blog. Thanks for sharing.
 air jordan

2023/09/18

บีวิน
Football price online Online betting odds

2023/09/19

Would you be fascinated about exchanging links?
 bape clothing

2023/09/23

I in addition to my friends happened to be examining the best tips and
tricks located on the blog and immediately developed a horrible suspicion I
had not thanked you for those tips. Those young men ended up absolutely
glad to study all of them and already have truly been tapping into them. I
appreciate you for turning out to be so considerate and for picking this
form of quality useful guides most people are really needing to know about.
My very own honest regret for not saying thanks to sooner.
 golden goose
superstar sneakers

2023/09/25

Can I just say what a aid to search out somebody who truly is aware of what
theyre talking about on the internet. You undoubtedly know the way to bring
a problem to gentle and make it important. More individuals must learn this
and perceive this facet of the story. I cant imagine youre not more popular
since you undoubtedly have the gift.
 cheap jordans

2023/09/25

very nice publish, i definitely love this web site, carry on it
 golden goose

2023/09/27

There is noticeably a bundle to find out about this. I assume you made
certain good factors in options also.
 jordan outlet

2023/09/27

This is the precise blog for anybody who wants to seek out out about this
topic. You realize so much its almost onerous to argue with you (not that I
truly would need?aHa). You definitely put a brand new spin on a topic thats
been written about for years. Great stuff, simply great!
 kyrie 8

2023/09/28

Hiya! I simply would like to give an enormous thumbs up for the nice info
you will have right here on this post. I might be coming back to your
weblog for more soon.
 nike sb

2023/09/28

Youre so cool! I dont suppose Ive learn something like this before. So good
to find any person with some authentic ideas on this subject. realy thank
you for starting this up. this web site is something that is needed on the
net, someone with a little originality. useful job for bringing one thing
new to the internet!
 bape hoodie

2023/09/30

Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good
to seek out someone with some authentic thoughts on this subject. realy
thank you for starting this up. this web site is something that is wanted
on the net, somebody with slightly originality. useful job for bringing one
thing new to the internet!
 bape sneakers

2023/10/01

Would you be occupied with exchanging links?
 kyrie shoes

2023/10/03

It? laborious to find knowledgeable people on this topic, but you sound
like you recognize what you?e talking about! Thanks
 curry shoes

2023/10/03

Would you be serious about exchanging links?
 supreme clothing

2023/10/05

Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice
to seek out any individual with some original thoughts on this subject.
realy thank you for starting this up. this web site is one thing that is
needed on the web, somebody with a bit originality. helpful job for
bringing one thing new to the internet!
 bape

2023/10/06

You need to take part in a contest for among the best blogs on the web. I
will suggest this site!
 supreme clothing

2023/10/07

This web site can be a walk-by for all of the info you wished about this
and didn? know who to ask. Glimpse right here, and also you?l definitely
uncover it.
 kyrie irving shoes

2023/10/09

WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. ?
 golden goose

2023/10/12

I was more than happy to find this net-site.I needed to thanks to your time
for this glorious read!! I undoubtedly enjoying every little bit of it and
I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.
 curry 9

2023/10/13

This is the precise blog for anybody who needs to find out about this
topic. You notice so much its almost exhausting to argue with you (not that
I actually would need?aHa). You definitely put a brand new spin on a topic
thats been written about for years. Nice stuff, just nice!
 golden goose sale

2023/10/14

The following time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as a
lot as this one. I mean, I know it was my option to read, however I
actually thought youd have one thing interesting to say. All I hear is a
bunch of whining about something that you would fix in case you werent too
busy on the lookout for attention.
 bape hoodie outlet

2023/10/15

This is the appropriate weblog for anybody who desires to seek out out
about this topic. You notice so much its nearly onerous to argue with you
(not that I really would want?aHa). You undoubtedly put a new spin on a
topic thats been written about for years. Nice stuff, simply great!
 golden goose outlet

2023/10/16

This really answered my downside, thanks!
 golden goose

2023/10/18

I discovered your blog web site on google and test a few of your early
posts. Continue to maintain up the very good operate. I simply further up
your RSS feed to my MSN Information Reader. In search of forward to reading
more from you later on!?
 golden goose

2023/10/19

You made some decent factors there. I regarded on the internet for the
difficulty and located most people will go along with along with your
website.
 yeezy

2023/10/20

Good post. I be taught one thing tougher on different blogs everyday. It
should always be stimulating to read content from different writers and
practice slightly one thing from their store. I? choose to use some with
the content on my blog whether you don? mind. Natually I?l provide you with
a hyperlink on your web blog. Thanks for sharing.
 off white outlet online

2023/10/22

An interesting dialogue is worth comment. I feel that you must write more
on this subject, it might not be a taboo topic however typically persons
are not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers
 off white clothing

2023/10/25

There is noticeably a bundle to learn about this. I assume you made certain
nice points in features also.
 palm angels outlet

2024/01/19

In the lickety-split evolving prospect of fiscal technology,
cryptocurrencies have emerged as a rebel force. This blog delves into the
anfractuous faction of digital currencies, offering insights into how
cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and others are reshaping the
unborn of finance. We travel the underlying blockchain technology, its
latent to put up for sale attach, decentralized transactions, and how it
challenges traditional banking systems. Our convergence extends to the
mercurial identity of cryptocurrency markets, investment strategies, and
the implications during universal economies. We also look into regulatory
responses to this reborn bounds, aiming to demystify the complexities and
highlight the opportunities within the crypto universe. Join us as we cross
with the aid this exhilarating wander, unveiling the possibilities and
challenges of cryptocurrencies. 
 
https://blockchainpulse.one/2024/01/16/a-comprehensive-guide-to-the-antminer-z9-mini-specs-price-and-power-consumption/
https://blockchainpulse.one/2024/01/17/a-comprehensive-guide-on-algorand-rekey-how-to-rekey-your-algorand-account/
https://blockchainpulse.one/2024/01/18/the-masamune-everything-you-need-to-know-about-axie-infinitys-powerful-weapon/
https://blockchainpulse.one/2024/01/16/understanding-the-impact-of-algorand-isda-partnership-in-the-digital-assets-industry/
https://blockchainpulse.one/2024/01/16/troubleshooting-antminer-t17-problems-common-issues-and-solutions/

2024/01/28

 
 
 
http://www.fdbbs.cc/home.php?mod=space&uid=554271
https://forum.openbadania.pl/memberlist.php?mode=viewprofile&u=270117&sid=759386ffda5e013934e7348dd37c867e
https://forum.cabal.playthisgame.com/member.php?1596255-JerryGak
http://zqykj.com/bbs/home.php?mod=space&uid=249084
https://gti-club.ru/forum/member.php?u=389458

2024/01/28

 : "    .  , ,  ,   .     .     ,     .  ICO ,  , 
    . 
 
[url=https://copyrait.ru/]https://copyrait.ru/[/url]

2024/01/28

 : "    .  , ,  ,   .     .     ,     .  ICO ,  , 
    . 
 
 
https://lighttoguideourfeet.com/member.php?u=1373227
http://www.bjyou4122.com/home.php?mod=space&uid=208366
http://alzlt5.com/space-uid-293462.html
http://zhwbn.com/bbs/space-uid-148535.html
http://bbs.zhizhuyx.com/home.php?mod=space&uid=9463993

2024/01/29

 
 
[url=https://galaxyflowers.ru/ 
]galaxyflowers.ru[/url]

2024/01/29

 
 
[url=https://galaxyflowers.ru/ 
]galaxyflowers.ru[/url]

2024/01/29

 
 
[url=https://galaxyflowers.ru/ 
]galaxyflowers.ru[/url]

2024/01/29

 
 
[url=https://galaxyflowers.ru/ 
]galaxyflowers.ru[/url]

2024/02/17

В ТЕЧЕНИЕ данной статье мы исследуем
динамично развивающийся мир
криптовалют, охватывая их историю,
текущее фрустрация а также вероятное
будущее. Рассмотревши ключевые
технологии, подобные как блокчейн, и
рассматривая разные виды числовых валют,
начиная Bitcoin, Ethereum (а) также многие другие,
наш брат предаемся в потенциал
криптовалют переворотить финансовый
мир. От воздействия на традиционные
банковские учения ут создания новых
фигур вложениям, криптовалюты
предлагают очень интересные перспективы
равно призывы, коим я вскроем, чтобы дать
чтецам глубокое понимание этой
скорорастущей сферы. 
 
 
https://ethererablog.online/2024/02/12/bts-usdt-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b9-%d1%8e%d1%81%d0%b4/
https://ethererablog.online/2024/02/15/%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%bf/
https://ethererablog.online/2024/02/09/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bf%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82%d1%83-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%be/
https://ethererablog.online/2024/02/09/%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%be%d0%b1/
https://ethererablog.online/2024/02/11/%d1%84%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d1%8b-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0-%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb/atez euskara zerbitzua
Artez Euskara Zerbitzua Koop. E.
H: Luzarra, 10 - Deustu Bizkaia Euskal Herria
T: (34) 944 480 000 F: (34) 944 757 229
Kontaktua - Lege jakinarazpena
twitter Facebook
bfa spri Babesleak
XHTML 1.0 Transitional balidoa CSS Balidoa!